Zagadnienia:

  1. Funkcja charakterystyczna*
  2. Wektory losowe (wielowymiarowe zmienne losowe):
      • rozkłady, gęstości i dystrybuanty wielowymiarowych zmiennych losowych,
      • rozkłady brzegowe i gęstości brzegowe,
      • kryteria niezależności zmiennych losowych,
      • pojęcie kowariancji, współczynnika korelacji i macierzy kowariancji,
      • wielowymiarowy rozkład normalny.
  3. Funkcje wielowymiarowych zmiennych losowych:
      • Rozkładów funkcji wektorów losowych o rozkładach dyskretnych,
      • Gęstość sumy, iloczynu i ilorazu zmiennych losowych o rozkładzie ciągłym,
      • Gęstość gładkiego przekształcenia wektora losowego o rozkładzie ciągłym.
  4. Warunkowa wartość oczekiwana:
      • względem zdarzenia,
      • względem przeliczalnego rozbicia przestrzeni zdarzeń elementarnych,
      • względem dowolnego sigma-ciała,
      • względem zmiennej losowej,
      • wyznaczanie E(g(X,Y) | Y) przy danym rozkładzie (X,Y) za pomocą gęstości warunkowych,
      • uogólniona definicja prawdopodobieństwa warunkowego.
  5. Prawa wielkich liczb:
      • zbieżność prawie pewna i stochastyczna oraz związek między nim,
      • twierdzenie Riesza i charakteryzacja zbieżności stochastycznej przez prawie pewną zbieżność podciągów,
      • twierdzenie Kołmogorowa o zbieżności szeregu zmiennych losowych;
      • słabe prawa wielkich liczb (Czebyszewa, Chinczyna i Bernoulliego),
      • Mocne prawa wielkich liczb (Kołmogorowa).
  6. Centralne twierdzenie graniczne:
      • zbieżność według rozkładu zmiennych losowych i jej związek ze zbieżnością stochastyczną,
      • charakteryzacja zbieżności wg. rozkładu w języku dystrybuant (tw. Helly'ego) oraz punktowej zbieżności funkcji charakterystycznych (tw. Levy’ego - Cramera),
      • centralne twierdzenie graniczne (dla zmiennych o jednakowym i dowolnym rozkładzie).
  7. Martyngały, podmartyngały i nadmartyngały:
        • pojęcie filtracji i ciągu do niej adoptowanego,
        • definicja martynagału, podmartyngału i nadmartyngału i ich interpretacja,
        • momenty stopu i Twierdzenia Dooba i ich zastosowanie.
  8. Jednorodne łańcuchy Markowa*

Literatura

  1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa, 2001.
  2. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewska,  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach,  tom 1., PWN, Warszawa, 1998.
  3. A. Plucińska, E. Pluciński, Probabilistyka: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Procesy Stochastyczne, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000.
  4. A. Plucińska, E. Pluciński,  Zadania z probabilistyki, PWN, Warszawa, 1983.