1. Cele i podstawowe pojęcia statystyki i rachunku p-stwa. Skale pomiarowe (nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa).

2. Statystyka opisowa. Kontekst danych. Miary pozycji i rozproszenia. Percentyle, decyle i kwartyle. Histogram. Twierdzenie Czybyszewa. 

3. Podstawowe pojęcia rachunku p-stwa. Definicje p-stwa. Zdarzenia elementarne i zbiór zdarzeń S. P-stwo warunkowe i całkowite. Diagramy Venna. Wzór Bayesa – modelowanie danych i ich statystyczna ocena.

4. Elementy kombinatoryki. Permutacje. Wariacje. Kombinacje. Zasada włączeń i wyłączeń.

5. Pojęcie zmiennej losowej (zmienne ciągłe, dyskretne). P-stwo dyskretne, funkcja gęstości, dystrybuanta. Momenty zwykłe i centralne.

6. Charakterystyki podstawowych rozkładów zmiennych. Rozkład normalny, równomierny, dwumianowy, hipergeometryczny, geometryczny, normalny, wykładniczy, Poissona.

7. Standaryzowanie zmiennych losowych o rozkładzie normalnym.

8. Wnioskowanie statystyczne: estymacja statystyczna, weryfikacja hipotez statystycznych (elementy).