Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia i fakty z ogólnej teorii procesów stochastycznych
  • Skończenie wymiarowe i całościowe rozkłady procesów stochastycznych. Procesy gaussowskie.
  • Twierdzenie Kołmogorowa o istnieniu procesu.
  • Twierdzenie Kołmogorowa o istnieniu ciągłej (stochastycznej) modyfikacji.
  • Filtracje, momenty stopu i progresywna mierzalność. Własność niezależności przyrostów.
 2. Proces Wienera (ruch Browna)
  • Aksjomatyczna definicja procesu Wienera i jego charakteryzacje.
  • Konstrukcja procesu Wienera.
  • Własności trajektorii procesu Wienera: lokalna holderowska ciągłość, nieróżniczkowalność, niemonotoniczność, nieskończone wahanie.
  • Mocna własność (Markowa) niezależności przyrostów (tw. Dynkina-Hunta).
  • Zasada odbicia.
  • Twierdzenia graniczne: prawo wielkich liczb oraz iterowanego logarytmu.
 3. Martyngały z czasem ciągłym
  • Pojęcie (pod-/nad-) martyngału.
  • Przykłady martyngałów związanych z procesem Wienera.
  • Kryterium martyngałowe operte na pojęciu momentu stopu.
  • Maksymalne nierówności martyngałowe Dooba i twierdzenia o zbieżności.
  • Twierdzenie Dooba-Meyera o rozkładzie martyngału.
 4. Całki stochastyczne względem procesu Wienera
  • Procesy elementarne oraz lemat o Izometrii Ito.
  • Konstrukcja i podstawowe własności całki Ito.
  • Całka Ito jako ciągły martyngał.
  • Twierdzenie o zatrzymaniu całki Ito i jego konsekwencje.
  • Całka Paleya-Wienera (jako szczególny przypadek całki Ito) i jej własności.
  • Jednowymiarowa formuła Ito dla procesu Ito i jej zastosowanie w wyznaczaniu całek Stochastycznych i rozwiązywaniu stochastycznych równań różniczkowych.
  • Całka Stratonowicza jako alternatywa całki Ito.