Celem modułu Metrologia techniczna przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu metrologii ogólnej, z ukierunkowaniem na metrologię wielkości geometrycznych i elektrycznych. W trakcie zajęć studenci poznają podstawy teorii błędów pomiarowych, sposoby obliczania niepewności pomiarów i kolejne stadia procesu pomiarowego; poznają budowę, zasadę działania i właściwości narzędzi oraz przyrządów pomiarowych, w tym przyrządów nowej generacji, wspomaganych komputerem. Posiądą również wiedzę na temat dokumentowania procesu pomiarowego, zgodnie z normami serii ISO 9000, dotyczącymi zarządzania jakością. Uzyskana wiedza powinna umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podstawową aparaturą pomiarową oraz umiejętności prawidłowej analizy i interpretacji wyników pomiarów.