Zakres tematów: estymacja parametrów modeli liniowych, testowanie hipotez dotyczących adekwatności modeli liniowych, uogólnienia metody najmniejszych kwadratów, testowanie braku dopasowania modelu, diagnostyka, transformacje, zmiana skali, składowe główne, selekcja zmiennych, analiza kowariancji i wariancji.

Literatura:
1. Julian J. Faraway: "Practical Regression and Anova using R", 2002 (książka dostępna bezpłatnie w internecie pod adresem https://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf)
2. C. Radhakrishna Rao: "Modele liniowe statystyki matematycznej", PWN, tłumaczenie dokonane przez R. Zielińskiego z angielskiego wydania "Linear statistical inference and its application", John Wiley & Sons.
3.  Sen, A. and M. Srivastava (1990): „Regression Analysis : Theory, Methods and Applications” New York.
4. J. Bartoszewicz: "Wykłady ze statystyki matematycznej", PWN.