Rekomendacje do modułu Human Rights na kierunku Ogólnouczelniana oferta dydaktyczna (Moduł ogólnouczelniany) zostały przygotowane w ramach projektu "UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego", POWR.03.04.00-00-KP11/21-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Logo Fundusz Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, flaga unijna z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny.

Rekomendacje do modułu Wstęp do prawoznawstwa na kierunku Prawo zostały przygotowane w ramach projektu "UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego", POWR.03.04.00-00-KP11/21-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. 

Kurs przeznaczony dla prowadzących przedmiot Wstęp do prawoznawstwa, dotyczący włączenia elementów projektowania uniwersalnego w przeprowadzane ćwiczenia z modułu na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Prawo. 


Kurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich mający wspomóc ich w tworzeniu treści dla studentów ze specjalnymi potrzebami