Zadaniem modułu prawo międzynarodowe publiczne jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie znajomości prawa międzynarodowego publicznego, z uwzględnieniem podstawowych aktów prawnych i pozostałych źródeł prawa międzynarodowego oraz podstawowych zagadnień dotyczących poszczególnych działów tej gałęzi prawa. W ramach modułu student zapoznawany jest z m.in. z prawem dyplomatycznym i konsularnym, prawem morza, zagadnieniami dotyczącymi podmiotów, terytorium i ludności w prawie międzynarodowym (z uwzględnieniem uregulowań w prawie polskim), powszechnym systemem ochrony praw człowieka, strukturą i funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych (zwłaszcza Organizacji Narodów Zjednoczonych). Student winien znać zasady funkcjonowania społeczności międzynarodowej, umieć ocenić i zweryfikować informacje mediów w zakresie polskiej polityki zagranicznej i wydarzeń na arenie międzynarodowej. Powinien także znać relacje i zależności pomiędzy systemem prawa krajowego i międzynarodowego.