Kurs obejmuje zagadnienia opisane w sylabusie wykładu z kryminalistyki. Obowiązująca literatura podstawowa oraz literatura uzupełniająca zostały opisane w sylabusie przedmiotu.