Na zajęciach prezentowane będą główne źródła prawa spółek i prawa handlowego. Na ich podstawie student będzie dokonywać interpretacji tekstów prawnych w oparciu o literaturę przedmiotu uzupełnioną analizą orzecznictwa sądowego. Celem zajęć jest podejmowanie prób rozwiązywania problemów prawnych przedstawionych przez prowadzącego, zaprezentowanie głównych instytucji prawa handlowego, wskazanie zasad funkcjonowania przedsiębiorców i obrotu profesjonalnego oraz zasygnalizowanie najważniejszych problemów praktycznych obrotu gospodarczego.
Student ponadto będzie miał za zadanie przygotowanie w ramach zajęć projektów umów zawieranych w obrocie gospodarczym.
Student każdorazowo będzie także zobligowany do własnej pracy nad uprzednio zadanym przez prowadzącego materiałem obejmującym: wskazane źródła prawa, literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo.