Kurs Ćwiczenia/Proces karny/Studia Stacjonarne/Katarzyna Sychta ma służyć jako narzędzie do udostępniania i sprawdzania testów, ćwiczeń i zadań z przedmiotu Postepowanie karne. Ćwiczenia i zadania o charakterze praktycznym maja umożliwić nabycie umiejętności i kompetencji rozwiązywania kazusów czy też stosowania w konkretnych sytuacjach poszczególnych instytucji procesowych. W ramach kursu zostaną przeprowadzone także dwa kolokwia zaliczeniowe, których wyniki będą podstawą wystawienia oceny semestralnej z przedmiotu Postępowanie karne.