Treścią zajęć jest prezentacja rozwiązań prawnych dotyczących tworzenia przedsiębiorców. W ramach powyższego omawiane są następujące kwestie: źródła prawa w zakresie przedsiębiorców; pojęcie przedsiębiorcy; zasady podejmowania działalności gospodarczej; problematyka firmy; cel, przedmiot działania i funkcje spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, swoboda uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, ustawowe ograniczenia w wyborze formy organizacyjno prawnej; czynności na etapie przed zawarciem umowy spółki; akty założycielskie spółki handlowej; procedura wpisów do rejestru; skutki wpisu; podmiotowość prawna spółek; utworzenie innych niż spółki handlowe form prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej.