W ramach kursu będą udostępniane testy mające zweryfikować wiedzę nabywaną przez studentów na zajęciach ćwiczeniowych z przedmiotu Podstawy Procesu Karnego. Kurs umożliwi także przeprowadzenie kolokwium zaliczeniowego, które będzie podstawą wystawienia oceny semestralnej.