Przedmiot obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i na świecie. W ramach zajęć studenci poznają funkcjonowanie projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawne uwarunkowania realizacji przedsięwzięć w partnerstwie publiczno –prywatnym. Omawiane są podstawowe kroki nawiązania współpracy pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym, w procedurze prawa zamówień publicznych oraz w procedurze uregulowanej w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.