Celem przedmiotu jest poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu pedagogiki międzykulturowej, w szczególności jej obszaru praktycznego edukacji międzykulturowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie wrażliwości kulturowej, wsparcia społecznego; kształtowanie u studentów myślenia o edukacji w kontekście związków kultury i człowieka; nabycie przez studentów kompetencji w zakresie wychowawczym i społecznym, związanych z umiejętnością rozpoznawania potrzeb wychowanków należących do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych itd. oraz zdolnością do współpracy w relacjach międzyludzkich, wymiany, zapożyczeń, wzajemnego uczenia się, wychodzenia poza granice własnej kultury; rozwijanie potrzeby studiowania, umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.