Moduł antropologia i etnologia w edukacji 2 stanowi kontynuację i pogłębienie rozważań nad zastosowaniem podejścia i narzędzi właściwych etnologii i antropologii kulturowej na gruncie edukacji regionalnej, wielokulturowej i międzykulturowej.

Wykłady mają na celu: przybliżenie przykładów różnorodności i odmienności kulturowych, rozwinięcie umiejętności dostrzegania oraz analizowania mechanizmów powstawania i funkcjonowania negatywnych kategoryzacji Innego.

Celem jest doskonalenie kompetencji w zakresie kształtowania postaw otwartości i tolerancji przez projektowanie autorskich działań edukacyjnych, w których zastosowanie mają kompetencje antropologa kultury.