Zajęcia z metodyki wychowania przedszkolnego mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dotyczące wspierania całościowego rozwoju dziecka.

W wyniku realizowanych zajęć student posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w
zakresie metodyki wychowania przedszkolnego, alternatywnych form pracy z dzieckiem w przedszkolu oraz metod i form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia edukacyjne z zastosowaniem różnorodnych metod i form z jednoczesnym uwzględnieniem prawidłowości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb. Zna i stosuje zasady nauczania i wychowania
dziecka w wieku przedszkolnym. Jest zaangażowany w pracę, podejmuje działania związane z własnym rozwojem zawodowym. W ramach wykładów i ćwiczeń oraz pracy własnej osiąga efekty pedagogiczne oraz nauczycielskie.