Moduł Technologie informacyjno-komunikacyjne ma umożliwić studentom zapoznanie ze środkami, narzędziami TIK do wykorzystania na kolejnych etapach studiów, w przyszłej pracy zawodowej i życiu codziennym. Ogólne cele zajęć z przedmiotu polegają na aktualizacji, kształtowaniu, poszerzeniu, pogłębieniu u studentów wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania programów użytkowych w przyszłej pracy zawodowej oraz życiu codziennym na przykładzie pakietu biurowego Microsoft Office / Open Office: edytora tekstu Word, który jest pomocny w prace biurowej, podczas pisania prac semestralnych, dyplomowych lub magisterskich, przygotowania materiałów dydaktycznych i metodycznych w przyszłej prace zawodowej, obsługi programu typu arkusz kalkulacyjny MS Excel do opracowania danych i ich analizy oraz przedstawienia danych liczbowych w postaci graficznej; programu MS PowerPoint do przygotowania interaktywnych prezentacji multimedialnych o charakterze edukacyjnym (bądź innych pakietów biurowych typu OpenSource, na przykład OpenOffice, LibreOffice, StarOffice, etc.). Zapoznanie się z podstawowymi usługami globalnej sieci Internet, systemem do wspomagania kształcenia na odległość LMS MOODLE oraz kształtowaniem kompetencji w zakresie kształcenia na odległość. Celem zajęć praktycznych jest przede wszystkim kształtowanie wiedzy z zakresu pojęć i zasad związanych z ochroną własności intelektualnej i prawa autorskiego, praktycznych umiejętności wyszukiwania, gromadzenia informacji, krytycznej oceny, posługiwania się programami biurowymi i serwisowymi oraz rozwiązywania zadań praktycznych przy pomocy programów użytkowych i Internetu.

Wszystkie efekty kształcenia zakładane w module planuje się osiągnąć podczas ćwiczeń a także pracy własnej studenta, obejmującej studiowanie literatury przedmiotu, przygotowanie prezentacji / projektu zaliczeniowego oraz wymaganych zagadnień. Ocena z kursu składa się z oceny za projekt 50%, oceny za poszczególne zadania oraz aktywności na forum (25%) i rozwiązania testów (25%)