1. Historia, ewolucja i zakres znaczeń terminu „krajobraz”
 2. Przyroda – Środowisko – Kultura -  Krajobraz – rozwój poglądów i wzajemne relacje
 3. Krajobraz jako dziedzictwo natury i kultury. Krajobraz przyrodniczy a krajobraz kulturowy – ujęcie ewolucyjne, genetyczne, funkcjonalne i strukturalne.
 4. Typologia krajobrazów przyrodniczych – strefowość i hierarchia krajobrazów.
 5. Typologia krajobrazów kulturowych – mapy krajobrazowe,
 6. Kartowanie krajobrazów kulturowych – karty krajobrazowe,
 7. Region kulturowy a krajobraz kulturowy. Czynniki krajobrazotwórcze
 8. Składniki materialne a cechy fizjonomiczne i symboliczne krajobrazu. Genius loci i sacrum przestrzeni.
 9. Biografia krajobrazu jako metoda odtwarzania historii krajobrazu.
 10. Metoda stratygrafii krajobrazu jako metoda odtwarzania ewolucji  krajobrazu.
 11. Matryca-płat-korytarz jako podstawowa metoda ekologii krajobrazu
 12. Metody wnętrz i jednostek architektoniczno-krajobrazowych.
 13. Kryteria oceny wartości materialnych, fizjonomicznych i symbolicznych  krajobrazu
 14. Jakość krajobrazu a jakość życia człowieka. Ochrona krajobrazu.
 15. Audyt krajobrazowy jako forma identyfikacji i oceny potencjału krajobrazowego Polski.