Kurs Antropologia i ekologia sztuki zakłada zapoznanie studentów z antropologicznym wymiarem sztuki jako szczególnym sposobem opisu rzeczywistości. W toku zajęć student poznaje miejsce antropologii wśród nauk o sztuce, jej metody analizy i interpretacji. Na wybranych przykładach poddaje analizie rolę i znaczenie sztuki, a szczególnie sztuk plastycznych w kulturze europejskiej; poznaje sposoby rozumienia dzieł sztuki w kontekście podłoża historycznego, przyrodniczego, społecznego i kulturowego;

Strategia kursu zakłada również zapoznanie studentów z ekologicznym nurtem sztuki, który koncentruje się na wzajemnych relacjach człowieka i natury oraz z ekologicznym doświadczaniem estetycznym; ma utwierdzić przekonanie o wartości sztuki dla przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa ludzkości.