Tematyka zajęć obejmuje wybrane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście aktualnych przepisów prawnych, problematykę pracy pedagogicznej i terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: dyslektycznymi (zaburzenia motoryki, lateralizacji, percepcji słuchowej, wzrokowej), z niepełnosprawnością intelektualną, niewidzącym i słabowidzącym,
niesłyszącym i słabosłyszącym, z autyzmem i zespołem Aspergera, ADHD, z niepełnosprawnością ruchową, zagrożonym niedostosowaniem społecznym itp. Studenci poznają także wybrane metody pracy terapeutycznej (Kinezjologia edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Poranny Krąg, Program Aktywności Knillów i inne stosowane w placówkach, w których będą odbywać praktykę terenową. W trakcie praktyki student rozwija umiejętność integrowania wiedzy teoretycznej z praktyką.