W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z teorią niezbędną do rozwijania praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej. Kurs ze względu na dynamikę grupy jest niekompletny bez uczestnictwa w warsztatach na żywo. Wśród zagadnień kursanci poznają:  podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej; 5 praw komunikowania się Paula Watzlawicka; zasady kontaktu pomocowego; podobieństwa i różnice między poradnictwem, psychoterapią, interwencją kryzysową, psychoedukacją i diagnozą; znaczenie osobowości terapeuty; znaczenie triady C. Rogersa; podstawowe pytania i inne instrumenty konwersacyjne (aktywne słuchanie, parafraza, pytania otwarte, itp.); komunikaty Ja/Ty, feedback; zasady poprawnego formułowania komunikatów; wpływ emocji na budowanie relacji pomocowej; schemat poznawczy A. Becka (sytuacja-myśl- emocja-zachowanie); fazy pomocy J. Enrighta; opór w kontakcie pomocowym

Zagadnienia: 

Prezentacja podstawowych zagadnień z psychologi, niezbędnych dla warsztatu teologa. M.in. definicje psychologii, systematyka, metody badań, historia rozwoju; czynniki biologiczne, środowiskowe i społeczno-kulturowe kształtujące osobowość; kierunki psychologii: psychoanaliza i nurt psychodynamiczny; behawioryzm, teorie społecznego uczenia się, model poznawczy; humanistyczne i egzystencjalne koncepcje osobowości; bologiczne podstawy zachowania; podstawy procesów poznawczych (percepcja, świadomość, uczenie się, pamięć, myślenie, inteligencja, język); emocje i motywacje; temperamentalna i cechowa struktura osobowości; psychoterapia – wybrane zagadnienia; psychologia kliniczna (psychopatologia) – wybrane zagadnienia; podstawowe zaburzenia psychiczne: psychozy, neurozy i depresje, zaburzenia osobowości; psychologia społeczna – wpływ społeczny (konformizm, uleganie, posłuszeństwo, zachowania grupowe); psychologia społeczna – poznanie społeczne (postawy, formowane wrażeń, atrybucja); psychologia religii – wybrane zagadnienia (kształtowanie psychologicznego obrazu Boga, teoria opanowania trwogi, religijne style radzenia sobie)