Patrologia - okres drugi (325 – 451), tzw. ponicejski

Ówczesne teksty literatury patrystycznej charakteryzują wielkie dyskusje trynitarno-chrystologiczne, polemiki z manichejczykami, donatystami, pelagianami oraz rozwój historiografii i literatury monastycznej...