Kurs będzie odbywał się w ramach ćwiczeń w module: Teologia dogmatyczna - Kościół Chrystusowy

Opis modułu:

Moduł służy nabyciu wiedzy z zakresu przedstawianego w traktatach teologiczno-dogmatycznych: eklezjologia, mariologia, sakramentologia. Obejmuje przyswojenie źródeł, rozwoju historyczno-dogmatycznego i aktualnej wykładni nauki Kościoła. W ramach przyswajania tego klasycznego zestawu treści student powinien zostać uwrażliwiony na kwestie wykładu katolickiej doktryny w kontekście dialogu ekumenicznego. Student powinien także być przygotowany do nabywania umiejętności stosowania tej wiedzy w przyszłej pracy: kontekstach pastoralnych i pedagogicznych.

Zestaw wykładów oraz tekstów, które są komentowane w trakcie wykładów

Moduł "Teologia dogmatyczna - człowiek w Chrystusie" stanowi jeden z czterech modułów w obrębie dogmatyki. Jest skoncentrowany na teologicznodogmatycznej nauce o człowieku. Jeśli zestawiać go z tradycyjnym podziałem na traktaty, to w jego skład wchodzi część nauki o stworzeniu (protologii), która dotyczy człowieka (antropologia), dalej nauka o łasce (charytologia), a w końcu eschatologia - znów w tej części, która dotyczy człowieka (de facto zajmujemy się całą eschatologią).

Zestaw wykładów audio na czas epidemii

Protologia - nauka o stworzeniu. Ćwiczenia dla III roku studiów stacjonarnych.