Moduł "Teologia dogmatyczna - człowiek w Chrystusie" stanowi jeden z czterech modułów w obrębie dogmatyki. Jest skoncentrowany na teologicznodogmatycznej nauce o człowieku.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi kwestiami katolickiej nauki o łasce oraz wybranymi zagadnieniami dotyczącymi Ducha Świętego. Tematy te będą analizowane w oparciu o teksty źródłowe.

Protologia - nauka o stworzeniu. Ćwiczenia dla III roku studiów stacjonarnych.