Opis zajęć:

Ćwiczenia z katolickiej nauki społecznej mają na celu wypracowanie umiejętności analizy i rozumienia treści dokumentów społecznych Kościoła oraz dostrzegania i oceny aktualnych wydarzeń z życia społecznego, politycznego i gospodarczego zgodnie ze wskazaniami katolickiej nauki społecznej.

Przebieg ćwiczeń:

Szczegółowe tematy ćwiczeń zostaną skonsultowane ze studentami podczas pierwszych zajęć. Wtedy też zostanie podana szczegółowa literatura.

Wszyscy studenci przygotowują dane zagadnienie.

Na początku zajęć prowadzący wyznacza osoby do zreferowania tematyki będącej przedmiotem ćwiczeń. Pozostali studenci zostają podzieleni na dwie grupy: jedna stara się przedstawić rozwiązanie kwestii zgodnie ze wskazaniami katolickiej nauki społecznej, druga zajmuje stanowisko polemiczne. Zadaniem wyznaczonych referentów jest moderowanie i podsumowanie dyskusji.

Na kolejne spotkanie wszyscy uczestniczący w ćwiczeniach są zobowiązani do przygotowanie pisemnego, autorskiego opracowania omawianej tematyki z zastosowaniem aparatu naukowego (cytaty, przypisy, bibliografia).

Praca ta powinna mieć objętość od 7000 do 9000 znaków (licząc ze spacjami). Preferowane jest dostarczenie jej prowadzącemu drogą elektroniczną.

Metoda oceniania:

Na ocenę końcową składają się po równo: 1. obecność na co najmniej ¾ zajęć; 2. aktywność podczas zajęć, udział w dyskusji; 3. pozytywna ocena opracowań własnych.

Metoda nauczania:

Semestr zimowy - wykład: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni; (+ ćwiczenia KNS-C: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni). Możliwość konsultacji: 1,5 godziny, raz w tygodniu. Przedmiot jest wspierany na platformie e-lerningu.
Semestr letni - jak wyżej

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych terminów społeczno-politycznych. Zaleca się śledzenie na bieżąco aktualnych wydarzeń życia społecznego.

Cele przedmiotu:

W zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie podstawowych zagadnień należących do nauczania społecznego Kościoła oraz ogólne zapoznanie się z jego historią;
w zakresie rozwijania umiejętności: umiejętność przeprowadzania pogłębionej refleksji moralnej nad życiem własnym i innych ludzi oraz nad zjawiskami kulturowymi, społecznymi, politycznymi i gospodarczymi;
w zakresie formacji osobowej: pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów moralnych i podejmowaniu słusznych decyzji w oparciu o pogłębioną refleksję nad własnym postępowaniem;
w zakresie praktyki duszpasterskiej (zawodowej): pomoc w podejmowaniu słusznych decyzji w zakresie pracy duszpasterskiej (zawodowej) w oparciu o refleksję moralną.

Treści merytoryczne:

Propedeutyka katolickiej nauki społecznej; Człowiek jako podmiot działań społeczno - gospodarczych; Wymiar historyczny katolickiej nauki społecznej; Początki systematycznego nauczania społecznego Kościoła; Nauczanie społeczne Kościoła w dobie Soboru Watykańskiego II; Nauczanie społeczne Soboru Watykańskiego II; Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI; Wyzwania stojące przed katolicką nauką społeczną na początku XXI wieku.

Metody oceny:

Wykład:
po semestrze zimowym -
pozytywne zaliczenie pisemnej pracy ze znajomości treści encyklik społecznych (8000-9500 znaków licząc bez spacji + pełny aparat naukowy);
pozytywne zaliczenie kolokwium;
po semestrze letnim -
pozytywne zaliczenie pisemnej pracy ze znajomości treści encyklik społecznych;

egzamin ustny ze znajomości poruszanej tematyki, uzupełnionej o wiedzę z zakresu zaproponowanej literatury.

Spis zalecanych lektur:

1. BEŁCH Kazimierz, Katolicka nauka społeczna. Podręcznik dla studentów teologii i nauk społecznych, Wyd. Jedność, Kielce 2007;
2. BORUTKA Tadeusz, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie. Podręcznik dla studentów teologii, Wydawnictwo "Czuwajmy", Kraków 2004;
3. Dokumenty nauki społecznej Kościoła, RW KUL, Rzym - Lublin 1996, II wyd., cz. 1-2;
4. PAPIESKA RADA IUSTITIA ET PAX, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wyd. Jedność, Kielce 2005;
5. SZLACHTA Bogdan (red.), Słownik społeczny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

Wykłady podejmujące zagadnienie realizacji podstawowej misji Kościoła jaką jest głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie wobec różnych kultur i w różnych czasach. Ukazuje motywację misji Kościoła oraz jej różnorodną animację w polskich uwarunkowaniach.