Przedmiot "Język grecki 1" przygotowuje studentów do wykorzystania podstawowych wiadomości z morfologii i składni oraz słownictwa greki biblijnej w zakresie odpowiadającym następującym działom tej odmiany języka: fonetyka i ortografia; deklinacje rzeczowników, przymiotników i zaimków; czas teraźniejszy (oprócz koniunktiwu i optatiwu); przyimki i zaimki; proste związki frazeologiczne i zdania; słownictwo towarzyszące wyjaśnieniom gramatycznym.