Opis zajęć – ćwiczenia z ksiąg mądrościowych 2013/14

 

Zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianów z materialnej znajomości ksiąg Rt, Tb, Jdt, Est, Prz, Hi,  Koh, Syr, Mdr, Ps i Pnp oraz na podstawie aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.

Ćwiczenia, na których student jest nieobecny (niezależnie od przyczyny), zaliczyć należy na najbliższym dyżurze. Niezaliczenie obecności w wymaganym terminie  (koniecznie przed kolejnymi ćwiczeniami) bez usprawiedliwienia skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia. Na zaliczenie należy przyjść przygotowanym wg opisu danych ćwiczeń podanych na stronie wsparcia. Można mieć swoje własne notatki.

Bez konsekwencji dla zaliczenia można opuścić dwa zajęcia bez usprawiedliwienia od lekarza. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności skutkują niezaliczeniem ćwiczeń w pierwszym terminie. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności skutkuje niezaliczeniem w obu terminach. Aby usprawiedliwić nieobecność należy zostawić u prowadzącego kopię zwolnienia lekarskiego.

Maksymalne spóźnienie wynosi 15 minut, powyżej traktowane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność. Można spóźnić się 15 minut tylko raz w semestrze.

Podstawą oceny są wyniki sprawdzianów i ocena z aktywności. Zaliczyć należy wszystkie kolokwia. Niezaliczenie trzech powoduje niezaliczenie ćwiczeń. Dwa niezaliczone kolokwia można poprawić pod koniec semestru, w wyznaczonym terminie. Niezaliczenie obu kolokwiów skutkuje niezaliczeniem ćwiczeń w 1. terminie i niemożnością przystąpienia do zaliczenia wykładów. Wówczas kolokwia i zaliczenie wykładu odbywają się w sesji poprawkowej. Ocena końcowa jest średnią z czterech ocen (kolokwia i aktywność), przy czym kolokwia poprawiane są liczone jako jedno i potem włączane do średniej.

Kolokwia z treści ksiąg należy zaliczać w podanych terminach. Termin pierwszy jest zwyczajny, termin drugi dla tych, którzy nie mogli pisać w pierwszym. Student nieobecny na 1. terminie i chory w dniu 2. terminu pisze w 3. wyznaczonym terminie pod warunkiem okazania zwolnienia lekarskiego. Nieprzystąpienie do 2. terminu bez usprawiedliwienia lekarskiego skutkuje niezaliczeniem kolokwium. Inne przeszkody należy zgłosić najpóźniej dzień przed terminem do rozpatrzenia wykładowcy.

 

Testy:                                    

1. Rt, Tb, Jdt i Est                 

2. Prz, Hi, Koh, Mdr             

3. Syr, Ps i Pnp                      

Punktacja:

bdb - 10 cyt.

+db - 9 cyt.

db - 8 cyt.

+dst - 7 cyt.

dst - 6 (5+1) cyt.

Forma testów: dziesięć cytatów, z czego dziewięć z danych ksiąg. Czas pisania: 1 test 25 minut, 2. i 3. 35 minut.

  1. Tematyka ćwiczeń:

1) Zdobycze hebrajskiej mądrości – jak czytać teksty biblijne z ksiąg mądrościowych?

2) Pochwała miłości małżeńskiej w Prz 5 – artykuł do przygotowania: S. Szymik, Małżeństwo i rodzina w Biblii, w: Życie społeczne w Biblii.

3) Jan Paweł II lektura Psałterza. Test: Rt, Tb, Jdt, Est

4) Sztuka retoryki hebrajskiej na przykładzie Ps 98 – artykuł do przygotowania: G. Rafiński: Metoda retoryczna we współczesnej biblistyce. Referat o metodach egzegetycznych w Piśmie Świętym.

5) Ludzki grzech a Boże miłosierdzie Ps 51. Test: Prz, Hi, Koh, Mdr

6) Tajemnica miłości w Pnp. Test: Syr, Ps, Pnp

7) Cierpienie Hioba. Kara za grzechy, czy próba zaufania? Artykuł do przygotowania: W. Pikor, Biblijne pytania o Boże miłosierdzie.

8) Bojaźń Boża wg Koheleta. Artykuł do przygotowania: K. Bardski, Strukturyzacja Księgi Koheleta.

Artykuły do przygotowania na zajęcia zostaną umieszczone na stronie wsparcia dydaktyki.