Spis zagadnień :Temat 1: Jaka filozofia przyrody?
Temat 2: Filozofia przyrody w starożytności
Temat 3: Filozofia przyrody w średniowieczu
Temat 4: Filozofia przyrody od czasów nowożytnych
Temat 5: Problemy filozofii przyrody nieożywionej: geometria i przestrzeń; problemy fizyki klasycznej
Temat 6: Problemy filozofii przyrody nieożywionej: teoria względności
Temat 7: Problemy filozofii przyrody nieożywionej: mechanika kwantowa
Temat 8: Problemy filozofii przyrody ożywionej: kwestie metodologiczne, granice świata żywego, problem istoty życia
Temat 9: Problemy filozofii przyrody ożywionej: geneza i ewolucja życia
Temat 10: Studium przypadku: Filozofia przyrody A.N. Whiteheada - inspiracje, rozwój i współczesne aplikacje
Temat 11: Studium przypadku: Filozofia przyrody A.N. Whiteheada - charakterystyka metodologiczna i schemat pojęciowy
Temat 12: Studium przypadku: Filozofia przyrody A.N. Whiteheada w działaniu - mikroproces, mezoproces, makroproces.

 

Spis zagadnień :

Moduł 1 : Wprowadzenie do etyki gospodarczej
Moduł 2 : Nurt liberalny - utylitaryzm empiryczny
Moduł 3 : Racjonalizm etyczny i etyka odpowiedzialności
Moduł 4 : Nurt chrześcijański - personalizm etyczny
Moduł 5 : Etyka komunitariańska i prakseologia
Moduł 6 : Negatywne zjawiska w polskim życiu gospodarczym i możliwości przeciwdziałania
Moduł 7 : Rola kodeksów etycznych w firmie
Moduł 8 : Podstawy ekonomii społecznej

Spis zagadnień:


Wykład I : Geneza,przedmiot, specyfika bioetyki
Wykład II :Problem wartości życia
Wykład III :Kryteria człowieczeństwa
Wykład IV : Problemy związane z diagnostyką przedurodzeniową i aborcją
Wykład V :Prokreacja medycznie wspomagana
Wykład VI : Autonomia pacjenta w dobie rewolucji terapeutycznej
Wykład VII : Transplantacje
Wykład VIII : Spór o granicę między terapią użyteczną a terapią daremną
Wykład IX : Wybrane problemy tanatologii
Wykład X: Eutanazja

 

Spis zagadnień

I. Spór o ponowoczesność i postmodernizm
II. Koncepcje globalizacji
III. Wielokulturowość
IV. Feminizm - główne problemy i stanowiska
V. Etos polityki we współczesnej Polsce
VI. Problem demokracji w katolickiej filozofii społecznej w Polsce


Spis zagadnień

1. Współczesne zagrożenia i wyzwania związane z rozwojem cywilizacji
2. Nauka i technika jako czynniki rozwoju cywilizacyjnego- w perspektywie racjonalności kulturowej
3. Nauka i technika w najnowszej cywilizacji- przełom normatywny w filozofii techniki
4. Odpowiedzialność jako podstawowa kategoria etyczna współczesności
5. Wartościowanie techniki jako czynnik rozwoju cywilizacyjnego
6. Etyczne problemy rozwoju współczesnej nauki i techniki
7. Ryzyko jako wyzwanie współczesnej cywilizacji
8. Zrównoważony rozwój jako idea regulatywna rozwoju współczesnej cywilizacji
9. Perspektywa i wyzwania społeczeństwa informacyjnego
10. Człowiek w kulturze „realnej wirtualności”- zagrożenia i szanse związane z rozwojem nowych mediów