Spis zagadnień

1. Współczesne zagrożenia i wyzwania związane z rozwojem cywilizacji
2. Nauka i technika jako czynniki rozwoju cywilizacyjnego- w perspektywie racjonalności kulturowej
3. Nauka i technika w najnowszej cywilizacji- przełom normatywny w filozofii techniki
4. Odpowiedzialność jako podstawowa kategoria etyczna współczesności
5. Wartościowanie techniki jako czynnik rozwoju cywilizacyjnego
6. Etyczne problemy rozwoju współczesnej nauki i techniki
7. Ryzyko jako wyzwanie współczesnej cywilizacji
8. Zrównoważony rozwój jako idea regulatywna rozwoju współczesnej cywilizacji
9. Perspektywa i wyzwania społeczeństwa informacyjnego
10. Człowiek w kulturze „realnej wirtualności”- zagrożenia i szanse związane z rozwojem nowych mediów