Spis zagadnień :

Moduł 1 : Wprowadzenie do etyki gospodarczej
Moduł 2 : Nurt liberalny - utylitaryzm empiryczny
Moduł 3 : Racjonalizm etyczny i etyka odpowiedzialności
Moduł 4 : Nurt chrześcijański - personalizm etyczny
Moduł 5 : Etyka komunitariańska i prakseologia
Moduł 6 : Negatywne zjawiska w polskim życiu gospodarczym i możliwości przeciwdziałania
Moduł 7 : Rola kodeksów etycznych w firmie
Moduł 8 : Podstawy ekonomii społecznej