1. Korespondencja oficjalna na uczelni wyższej, pisma do władz akademickich (język polski)

2. Tekst argumentacyjny: 
- temat, struktura,
- budowa zdania i akapitu,
- środki stylistyczne, dobór stylu,
- typy argumentacji,
- gramatyka, ortografia, interpunkcja (język polski, angielski, francuski)

3. Artykuł naukowy: 
- temat, hipoteza badawcza, struktura,
- słowa-klucze, abstrakty,
- edycja tekstu (język polski, angielski, francuski)

4. Praca licencjacka: 
- etapy przygotowywania pracy: obszar zainteresowań, przegląd literatury przedmiotu, przeszukiwanie baz danych, temat i tytuł pracy; struktura i plan pracy, strona tytułowa i spis treści, wstęp, część główna, zakończenie),
- prowadzenie badań: zastosowanie teorii, przedmiot i cel badań, metodologia, przygotowanie planu badań, problemy i hipotezy badawcze, przeprowadzenie badań, analiza danych, wnioski,
- układ pracy i tekstu, czcionka, akapit, ustawienia strony
- tabele, schematy, wykresy, rysunki, fotografie, 
- cytaty,
- spis treści,
- przypisy, bibliografia, 
- streszczenie, słowa-klucze,
- egzamin dyplomowy (język polski, angielski, francuski)

5. Tłumaczenia tekstów biznesowych, technicznych, handlowych (język polski, angielski, francuski)

1. Tryb warunkowy

a. typy

b. tryb warunkowy mieszany

2. Tryb łączący

3. Przeszłość nierzeczywista

4. Strona bierna

a. transformacje ze strony czynnej w stronę bierną i ze strony biernej w stronę czynną

b. strona bierna z agensem/podmiotem i bez

c. dopełnienie bliższe i dalsze w stronie biernej

d. czasowniki złożone w stronie biernej

e. struktury bezokolicznikowe

f. 'have' kauzatywne

5. Mowa zależna

a. tryb rozkazujący

b. zdania twierdzące

c. zdania pytające

d. zdania wykrzyknikowe

e. czasowniki modalne w mowie zależnej