Celem modułu jest przybliżenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu nauki o informacji. Studenci zapoznają się z genezą dyscypliny, jej terminologią, polem badawczym, metodami i technikami badawczymi, ośrodkami naukowymi, najważniejszymi czasopismami i innymi źródłami informacji, a także poznają współczesne kierunki badawcze nauki o informacji (szerzej omawiane na studiach magisterskich).