Deklaracja dostępności platform e-learningowych

Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych platform e-learningowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowych platform e-learningowych Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Platforma Moodle w wersji 3.10 jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (poziom AA).

Strony internetowe platform e-learningowych są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Z uwagi na bezpośredni brak wpływu na treści znajdujące się w kursach mogą one zawierać elementy niezgodne z ustawą, m.in.

  • Strony mogą posiadać nieprawidłową zależność hierarchiczną,
  • Brak tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej w przypadku elementów graficznych lub nagrań audio i wideo,
  • Linki do stron mogą być umieszczone w formie pełnego odsyłacza lub mogą otwierać się w nowym oknie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres e-mail do kontaktu to cko@us.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 368 97 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.