Moodle – krok po kroku

Każdy kurs, w zależności od wymagań i potrzeb może różnić się widocznymi blokami. Bloki mogą znajdować się po prawej lub lewej stronie, natomiast w centralnej części ekranu znajduje się główna treść kursu, która podzielona jest na sekcje. Pierwsza sekcja, czyli sekcja 0 z reguły powinna stanowić wprowadzenie, czyli zawierać podstawowe informacje na temat kursu, sylabus, literaturę, informacje ogólne związane z wszystkimi sekcjami w kursie, globalny słownik pojęć, etc. Kolejne sekcje, czyli tematy i lekcje zawierają materiał z poszczególnych tematów lub zajęć. Istnieje również możliwość wyróżnienia aktualnej sekcji kolorem, aby studenci znali bieżący temat. W przypadku kursów wspomagających nauczanie sekcje może zawierać jedynie materiały z treścią merytoryczną, zadania lub tylko quizy, czy też elementy komunikacji z prowadzącym, przykładowo chat, forum dyskusyjne, etc.

 • Ogólny schemat kursu przedstawiony jest poniżej,

 1. Blok nawigacyjny kursu – jest to blok zawierający hiperłącza do elementów kursu, przydatny do szybkiej nawigacji pomiędzy różnymi sekcjami i tematami w kursie,
 2. Blok administracyjny – w zależności od posiadanej w kursie roli umożliwia rozmaite opcje i ustawienia w zakresie przeglądanego obecnie kursu,
 3. Sekcja właściwa kursu – jest to treść merytoryczna kursu, podzielona z reguły na tematy tzw. sekcje. W każdym temacie mogą występować elementy przekazywania wiadomości oraz elementy odpytywania,
 4. Sekcja bloków – Bloki znajdujące się prawej strony głównej treści są pomocne podczas pracy z kursem. Mogą zawierać takie informacje jak:
  • Oceny – dziennik ocen zawierający punktację za wykonane quizy, zadania, lekcje, etc.,
  • Nadchodzące terminy – informacja o terminach dostępu do quizów, zadań, odbywających się spotkaniach w formie czatu, czy też wideospotkania, o ile takie ograniczenia prowadzący wprowadził do kursu,
  • Wiadomości od prowadzącego i innych użytkowników – platforma umożliwia komunikację pomiędzy uczestnikami kursu również w formie asynchronicznej, czyli gdy, użytkownicy nie uczestniczą w tym samym czasie w kursie,
  • Dostęp do wybranego rodzaju składowej – np. do wszystkich quizów, czy zasobów.
 • Po prawej stronie głównej części kursu z treścią merytoryczną mogą znajdować się bloki pomocne podczas użytkowania kursu. Dzięki nim możemy uzyskać informacje o wszystkich zmianach w kursie, ocenionych pracach, terminach wykonania zadań, jak również skontaktować się z innymi uczestnikami kursu.
Nazwa Opis

Aktywności

blok ten zawiera listę wszystkich rodzajów materiałów i zadań występujących w kursie. Klikając na wybranym typie zobaczymy tabelę zawierającą zestawienie tylko jednego rodzaju aktywności z informacją o temacie, w którym występuje oraz ewentualnie terminie dostępności składowej. W przypadku składowych ocenianych również będzie widoczna uzyskana ocena. Klikając na nazwie aktywności przejdziemy do jej zawartości,

Użytkownicy online

zależnie od ustawień blok ten zawiera listę osób lub grup zapisanych do kursu, z możliwością komunikacji po kliknięciu na imieniu i nazwisku osoby,

Nawigacja

blok ten daje wiele możliwości, jego główną funkcjonalnością jest możliwość poruszania się po tematach i składowych w danym kursie. Klikając na opcję Kokpit otrzymujemy informację na temat nadchodzących terminów wykonania zadań i innych aktywności w kursach, do których jesteśmy zapisani.,

Najnowsze ogłoszenia

jest to wirtualna tablica ogłoszeń umieszczanych przez prowadzącego kurs. Mogą tutaj znajdować się ważne informacje odnośnie terminów egzaminów, spraw bieżących, etc. Klikając na fragmencie treści ogłoszenia przejdziemy do jego pełnej treści,

Kalendarz

blok ten zawiera zestawienie terminów zamknięcia lub otwarcia zadań, ćwiczeń do wykonania przez uczestników kursu. Można przełączać się między kolejnymi miesiącami klikając na strzałki w jego górnej części. Najechanie myszką na podświetlony numer dnia powoduje wyświetlenie wszystkich zdarzeń, które w tym dniu będą miały miejsce. Kliknięcie na nazwie miesiąca powoduje przejście do trybu pełnoekranowego w którym m.in. użytkownik może dodać własny termin w kalendarzu. Nowy termin może zostać uznany jako chwilowy, jak również można ustalić czas jego trwania w minutach lub podając termin jego zakończenia. Wpisane zadanie może być powtarzane w określonych odstępach czasu,

Nadchodzące wydarzenia

w bloku tym podobnie jak w bloku Kalendarz znajdują się informacje o zbliżających się terminach otwarcia lub zamknięcia quizów, zadań oraz innych aktywności. Blok jest jest przydatne szczególnie w celu terminowego wykonywania określonych zadań,

Co się ostatnio działo

blok ten pokazuje wszystkie zmiany, jakie wydarzyły się od ostatniego logowania użytkownika do kursu. Daje informacje zarówno o zmianach w strukturze kursu – czyli dodaniu, aktualizacji lub usunięciu aktywności – jak również o oddanych przez studenta zadaniach i otrzymanych ocenach lub ocenionych składowych.
 • Kurs może zawierać wiele różnorodnych materiałów zarówno w formie czystego tekstu, jak również w postaci graficznej, dźwiękowej oraz w pełni multimedialnej. Większość tego typu elementów dostępna jest w poszczególnych tematach, jako linki. W kursie dostępne są następujące rodzaje zasobów:
Nazwa Ikona Opis

Strona

jest linkiem do dowolnej umieszczonej na platformie przez autora kursu treści w dowolnej postaci, zarówno tekstowej, jak i multimedialnej, może zawierać tabele, grafikę, animacje, dźwięki, etc.,

Plik

jest odsyłaczem do pliku umieszczonego przez autora w kursie, zależnie od jego rodzaju typu, mogą pojawić się ikony charakteryzujące konkretny rodzaj pliku,

Plik PDF

najpopularniejszy w sieci rodzaj pliku. Do jego odczytu wskazane jest zainstalowanie najnowszej wersji wtyczki – Acrobat Reader ( http://get.adobe.com/reader/),

Plik TXT

zawiera jedynie czysty tekst, bez formatowania, możliwy do odczytania i zapisania w każdym programie do edycji tekstu (np. notatnik),

Plik PPT, PPTX

możliwy do odczytu dla osób posiadających aplikację Power Point (z pakietu Microsoft Office – płatny). Alternatywą jest instalacja darmowego pakietu OpenOffice ( http://www.openoffice.org/pl/) lub LibreOffice ( http://pl.libreoffice.org/),

Plik DOC, DOCX

możliwy do odczytu dla osób posiadających aplikację Word (z pakietu Microsoft Office – płatny). Alternatywą jest instalacja darmowego pakietu OpenOffice ( http://www.openoffice.org/pl/) lub LibreOffice ( http://pl.libreoffice.org/),

Książka

charakteryzuje się możliwością wyboru rozdziałów i podrozdziałów widocznych w menu z lewej strony – po kliknięciu na linku książki. Treść każdej strony może być analogiczna jak w przypadku zasobu Strona,

Folder

pozwala na dostęp do grupy plików dowolnego typu. Zawartość może być pogrupowana w podfoldery, podobnie jak jest to widoczne w Eksploratorze Windows,

Adres URL

 jest to link, czyli odwołanie do zewnętrznej strony www. Autor kursu dzięki wykorzystaniu tego typu zasobu daje szybszy dostęp do stron, np. z dodatkowymi informacjami lub ćwiczeniami, czy też np. z filmami,

Videoplayer

odwołuje się do filmu umieszczonego na uczelnianym serwerze multimediów,

Galeria LightBox

zasób otwiera zbiór grafik, które można w łatwy sposób przeglądać, naciskając przyciski strzałek,

Plik audio

odtwarzany bezpośrednio na platformie,

Plik animacji SWF

plik zawierający dowolnego typu animację, może również zawierać elementy interakcji z użytkownikiem, przykładowo przyciski sterowania, pokrętła, elementy przesuwane lub okienka do wpisania wartości liczbowych, czy też tekstowych.
 • Kurs może zawierać różne typy zadań, które mogą być oceniane przez prowadzącego lub w sposób automatyczny. Każda tego typu składowa kursu pojawia się w dzienniku ocen. Czas na wykonanie zadań może być ograniczany (zależnie od typu), zarówno czasowo (czas na wykonanie zadania), jak również dokładną datą i godziną otwarcia lub zamknięcia dostępu. W kursie dostępne są następujące rodzaje aktywności:
Nazwa Ikona Automatyczna ocena Opis

Zadanie

Nie umożliwia odpowiadanie na pytania otwarte poprzez wbudowany w platformę edytor lub przesłanie plików utworzonych w dowolnych programach – z reguły jako pliki tekstowe, np. z programu Word,

Chat

Nie umożliwia komunikację on-line w czasie rzeczywistym (działanie podobne do komunikatora Messenger). Student może również stosować tzn. emotikony,

Forum

Nie działa analogicznie jak standardowe fora dyskusyjne w sieci Internet, jedyną różnicą jest możliwość oceniania wypowiedzi oraz ukrycia odpowiedzi innych użytkowników, dopóki samemu nie udzieli się odpowiedzi na posty forum,

Ankieta

jest to zestaw standardowych ankiet przygotowanych na potrzeby kursów zdalnych,

Głosowanie

Jest to pojedyncze proste pytanie, po odpowiedzi na które otrzymujemy dane statystyczne, często wykorzystywane w portalach internetowych do prostych ankiet, np. Onet, WP, etc.

Kwestionariusz

Nie umożliwia przeprowadzanie złożonych ankiet, również z pytaniami otwartymi. Mogą one być przeprowadzane jako anonimowe, a także imienne,
Quiz Tak jest najczęściej występującą formą przeprowadzania testów, większość typów pytań jest sprawdzana automatycznie na podstawie przygotowanej wcześniej punktacji. Pytania mogą być losowane z kategorii, a ich kolejność może być losowa,
Lekcja Tak łączy w sobie elementy przekazywania wiadomości i odpytywania. Na podstawie odpowiedzi na pytanie, które pojawia się w lekcji ustalana jest ścieżka jaką musi przejść student, aby ukończyć lekcję,
JCross Tak jest to krzyżówka, którą należy rozwiązać, aby otrzymać punkty do dziennika ocen. Każda podpowiedź lub błędnie wpisane hasło obniżają ocenę za wykonanie tego zadania,
Wideospotkanie aktywność ta używana jest do komunikacji on-line. Można korzystać zarówno z chatu, prezentacji, jak również komunikacji głosowej i wideo,
Słownik Nie aktywność ta pozwala na tworzenie przez uczestników kursu słownika pojęć, zawierającego dowolne elementy, zarówno tekstowe, jak i graficzne oraz dźwiękowe. Hasła słownika mogą automatycznie być linkowane do treści zawartych w innych składowych. Może być również wymagana akceptacja pojęcia przez prowadzącego, zanim pojawi się w słowniku, 
Wiki Nie pozwala na tworzenie przez uczestników kursu treści podobnych do Wikipedii,
Gry Tak Jest to zestaw aktywności powiązana ze słownikami pojęć lub pytaniami z quizów. Dostępne są następujące gry: Wisielec, Krzyżówka, Cryptex, Milionerzy, Sudoku, Węże i drabiny, Ukryty obraz oraz Książka z pytaniami,
Baza danych Nie pozwala na tworzenie zestawu wpisów (rekordów) o ustalonej strukturze z możliwością ich przeszukiwania i uzupełniania. Pola w bazie danych mogą być różnych typów: liczby, teksty, grafika, pliki, etc.
Pakiet SCORM Tak pozwala na umieszczenie w kursie pakietów zgodnych ze standardem SCORM/AICC,
Warsztaty Tak pozwala na utworzenie zadania pozwalającego na wieloetapowe ocenianie oraz pracę grupową studentów związaną z przesłanymi plikami. Nauczyciel definiuje kryteria oceny, a studenci na podstawie tych kryteriów oceniają prace innych osób oraz sami oddają prace.
 

Jest to rodzaj zasobu pozwalający na umieszczenie linku do dowolnej zewnętrznej strony internetowej. Możliwe jest odwołanie się również do dowolnej podstrony lub zakładki, umieszczonej na tej stronie.

 • Aby dodać adres URL do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Adres URL,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowego zasobu, należy tutaj wypełnić  następujące pola:
  • Nazwa –  tekst widoczny na stronie głównej kursu w temacie jako odsyłacz do zawartości,
  • Zewnętrzny adres URL – określa adres w sieci www, do którego tworzymy odwołanie,
  • Opis – jest widoczny po wybraniu w temacie danego typu zasobu,

 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.
 

Element opisu widoczny bezpośrednio na głównej stronie kursu. Wykorzystywany do krótkich opisów lub przedstawienia krótkich poleceń uczestnikom kursu. Opisy mogą być formatowanie pod względem kolorystyki, wielkości, mogą zawierać grafikę oraz elementy multimediów. Opisy te nie stanowią aktywności jako takiej, są to graficzne interfejsy, które umożliwiają wstawienie tekstu i grafiki pomiędzy inne aktywności na stronie kursu.

 • Aby dodać etykietę do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Etykieta,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowego zasobu, należy tutaj wypełnić pole Tekst etykiety, wpisując sformatowany tekst, który będzie widoczny jako etykieta,

 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wróć do kursu.

Zasób pozwalający na umieszczenie zestawu różnorodnych plików – również w hierarchicznej strukturze drzewa plików – widocznych w sposób podobny do eksploratora systemu Windows.

 • Aby dodać folder do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Folder,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowego zasobu, należy tutaj wypełnić pola:
  • Nazwa – napis widoczny w kursie po kliknięciu którego otrzymamy drzewo utworzonego folderu,
  • Opis – dodatkowa informacja na temat folderu, ważna w przypadku, gdy chcemy podać dodatkowe informacje dokładniej opisujące zawartość folderu lub sposób jego użycia,

 • Następnie należy przejść do zakładki Zawartość gdzie widoczne jest pole ze strzałką, należy wtedy do tego pola przeciągnąć przykładowo z pulpitu komputera plik, chwytając jego ikonę,

 • W przypadku niemożliwości skorzystania z opcji przeciągania, plik można przesłać również klikając w ikonę dokumentu . Po kliknięciu tej opcji należy wybrać z lewego menu opcję Prześlij plik, a następnie kliknąć przycisk Wybierz plik. Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna lokalnego przeglądania zawartości dysku na komputerze, gdzie należy odnaleźć plik przygotowany do wysłania, zaznaczyć go, a następnie kliknąć przycisk Otwórz.
 • Następnie z pola Wybierz licencję należy wybrać rodzaj licencji na jakiej udostępniamy plik,

 • Po wybraniu pliku z dysku lokalnego pozostaje wybranie opcji Prześlij ten plik,

 • Powyższe czynności należy wykonać dla wszystkich plików, które mają być widoczne w naszej udostępnianej strukturze plików,
 • Powyższe narzędzie pozwala również na utworzenie podkatalogów w strukturze drzewiastej i dodanie do nich plików. Aby utworzyć katalog w taki sposób, należy kliknąć w ikonę katalogu , po czym w nowo otwartym oknie należy zdefiniować nazwę folderu w polu Nazwa nowego folderu, a następnie kliknąć w przycisk Utwórz folder,
 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.

Książka jest zasobem pozwalającym na przygotowanie materiałów dydaktycznych w formie osobnych stron zawierających różnorodne elementy, takie jak: grafika, dźwięk, animacje, filmy, które tworzą rozdziały i podrozdziały. Student w bloku Spis treści widzi hierarchiczny spis rozdziałów i podrozdziałów, a klikając na jego nazwie przegląda jego zawartość. Nawigacja między rozdziałami może odbywać się również poprzez użycie graficznych strzałek widocznych z prawej strony nad i pod całą zawartością bieżącego rozdziału.

 • Aby dodać książkę do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Książka,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowego zasobu, należy tutaj wypełnić pola Nazwa oraz Opis,

 • Po uzupełnieniu pól należy kliknąć w przycisk znajdujący się na dole strony z napisem Zapisz i wyświetl, co spowoduje otwarcie kolejnej strony z możliwością zdefiniowania nowego rozdziału książki. Należy tutaj uzupełnić pola Tytuł rozdziału oraz Zawartość, która stanowi główną treść rozdziału,

 • Po uzupełnieniu pól należy kliknąć przycisk na dole strony z napisem Zapisz zmiany co spowoduje utworzenie nowego rozdziału książki,
 • Istnieje możliwość dodania nowego rozdziału po obecnie istniejącym już w książce rozdziale, należy w tym celu wejść w dany rozdział w kursie, a następnie korzystając z menu po prawej stronie od nazwy rozdziału kliknąć w ikonę plusa,

 • Jeżeli nowo utworzona treść ma być podrozdziałem, należy zaznaczyć opcję Podrozdział widoczną pod polem Tytuł rozdziału na stronie dodawania nowego rozdziału.
 

Zasób pozwalający umieścić tekst w formacie HTML, czyli z dowolnymi elementami formatowania tekstu oraz tabelami, grafiką i dźwiękiem. Jest to najczęściej wykorzystywany w systemie Moodle element przekazywania wiadomości.

 • Aby dodać stronę do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Strona,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowego zasobu, należy tutaj wypełnić pola:
  • Nazwa – tekst widoczny na stronie głównej kursu jako odsyłacz do zawartości wpisanej w elemencie Zawartość strony,
  • Opis – jest widoczny po wybraniu w temacie danego typu zasobu,
  • Zawartość strony – właściwa treść, która zostanie wyświetlona użytkownikowi,

 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.
 

Zasób plik jest to najczęściej wykorzystywany element, pozwalający umieścić pliki w kursie.

 • Aby dodać plik do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji,

 • W aktualnej wersji Moodle istnieją dwa sposoby na umieszczenie plików w kursie, pierwszym z nich jest metoda Drag, and drop, czyli przeciągnięcie i upuszczenie pliku bezpośrednio do okienka kursu. Aby dodać plik w taki sposób należy przeciągnąć plik, który chcemy umieścić w kursie – przykładowo z pulpitu – do okna kursu, gdzie po puszczeniu plik automatycznie zapisze się w miejscu jego upuszczenia,

 • Druga metoda, to kliknięcie w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybranie opcji Plik,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowego zasobu, należy tutaj wypełnić pola:
  • Nazwa – tekst widoczny na stronie głównej kursu po kliknięciu którego otworzy się wybrany plik,
  • Opis – dodatkowa informacja na temat pliku, ważna w przypadku, gdy chcemy podać dodatkowe informacji dokładniej opisujące zawartość pliku lub sposób jego użycia,

 • Następnie należy w opcji Wybierz pliki do pola ze strzałką przeciągnąć przykładowo z pulpitu komputera plik, chwytając jego ikonę,

 • W przypadku niemożliwości skorzystania z opcji przeciągania, plik można przesłać również klikając w ikonę dokumentu . Po kliknięciu tej opcji należy wybrać z lewego menu opcję Prześlij plik, a następnie kliknąć przycisk Wybierz plik. Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna lokalnego przeglądania zawartości dysku na komputerze, gdzie należy odnaleźć plik przygotowany do wysłania, zaznaczyć go, a następnie kliknąć przycisk Otwórz.
 • Następnie z pola Wybierz licencję należy wybrać rodzaj licencji na jakiej udostępniamy plik,

 • Po wybraniu pliku z dysku lokalnego pozostaje wybranie opcji Prześlij ten plik,

 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.
 

Czat jest elementem komunikacji on-line z użytkownikami kursu przypominający uproszczoną wersję popularnego komunikatora Messenger.

 • Aby dodać czat do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Czat,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowej aktywności, należy tutaj wypełnić obowiązkowe pola Nazwa chatroomu oraz Wstęp, a następnie nacisnąć widoczny po prawej stronie przycisk Rozwiń wszystko,

 • W następnej kolejności w zakładce Sesje czat należy wybrać z pola Powtórz sesje jedną z czterech dostępnych opcji:
  • Nie pokazuj czasów czatu – wybór tej opcji powoduje, że czat jest w zasadzie otwarty cały czas, nie ma konkretnego terminu. Ta wersja powoduje, iż kursanci nie mają określonego terminu i czasu, kiedy spotykają się na czacie, co może wprowadzić problem synchronizacji spotkań,
  • Nie powtarzaj – jedynie określony czas – wybór tej opcji określa, iż spotkanie na tym czacie odbędzie się w konkretnym czasie, po wejściu do składowej widać, ile czasu pozostało do tego spotkania, jest on także pokazywany w kalendarzu i nadchodzących terminach,
  • Codziennie w tym samym czasie – pcja ustawia powtórzenia czatu – codziennie o ustawionej godzinie i automatycznie zmienia termin w kalendarzu i nadchodzących wydarzeniach,
  • Co tydzień w tym samym czasie – podobnie jak poprzednia opcja, z tą różnicą, iż termin jest ustawiany co tydzień. Ten typ jest najczęściej wybierany, w celu komunikacji ze studentami uczestniczącymi w kursie i ewentualnej odpowiedzi na nurtujące ich pytania i rozwiązywanie problemów,
 • W tej samej zakładce można również zdefiniować opcję Zachowaj minione sesje, czyli czy system ma zachować historię rozmów na czacie, jak również Każdy może oglądać minione sesje, czyli czy studenci mogą oglądać podgląd minionych rozmów,

 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.
 

Aktywność forum umożliwia utworzenie grup dyskusyjnych, służących do wymiany informacji i poglądów między użytkownikami kursu. Na platformie istnieje możliwość utworzenia kilku rodzajów forum.

 • Aby dodać forum do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Forum,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowej aktywności, należy tutaj wypełnić obowiązkowe pola Nazwa Forum, Opis, a także zdefiniować w opcji Rodzaj forum rodzaj tworzonego forum spośród dostępnych opcji:
  • Forum pytań i odpowiedzi – forum umożliwia obejrzenie odpowiedzi innych osób dopiero po udzieleniu własnej odpowiedzi przez studenta,
  • Forum standardowe do użytku ogólnego – najbardziej przypominające fora internetowe dostępne na stronach,
  • Każdy wysyła jeden temat dyskusji – każdy uczestnik forum ma uprawnienia do umieszczenia jedynie jednego głównego tematu, natomiast może odpowiadać na wiele rozpoczętych już wątków,
  • Pojedyncza prosta dyskusja – istnieje jedynie możliwość odpowiedzi na temat zadany przez prowadzącego, opcja ta nie działa dla ustawienia Osobne grupy – nie ma możliwości odpowiedzi,
  • Standardowe forum wyświetlane w układzie bloga – różni się jedynie sposobem przejścia do wątku w forum, opcja ta nie działa dla ustawienia Osobne grupy – nie ma możliwości odpowiedzi,
 • Aby zdefiniować dodatkowe opcje należy również kliknąć w widoczny po prawej stronie przycisk Rozwiń wszystko,

 • Jedną z dodatkowych opcji forum jest możliwość modyfikacji subskrypcji, w tym celu należy przejść do zakładki Subskrypcja i obserwacja, a następnie w polu Subskrypcja zdefiniować tryb subskrypcji spośród dostępnych opcji:
  • Subskrypcja opcjonalna – student sam może się zapisać i wypisać z forum,
  • Wymuś subskrypcję – student nie może się wypisać i będzie otrzymywał pocztą e-mail wszystkie nowe posty z forum,
  • Automatyczna subskrypcja – każdy nowo zapisujący się do kursu student będzie zapisany do forum, ale może się z niego wypisać,
  • Subskrypcja wyłączona – nikt nie będzie mógł zapisać się do forum i otrzymywać wiadomości e-mail,
 • Każde forum może podlegać ocenie i być wliczane do oceny w Dzienniku ocen. Domyślnie oceniać mogą jedynie nauczyciele, ocena końcowa nie może przekroczyć wartości w polu Skala i będzie wyliczana w sposób wybrany w polu Typ zestawienia. Dodatkowo można ograniczyć możliwość wystawiania ocen dla postów, które zostały opublikowanie w podanym zakresie dat,
 • Aby umożliwić studentom ocenianie postów należy, wejść w aktywność forum, następnie kliknąć w ikonę koła zębatego, a następnie wybrać opcję Uprawnienia,

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona z możliwością edycji uprawnień do forum, należy tutaj w opcji Zaawansowane nadpisywanie uprawnień wybrać pozycję Student,

 • Wybranie tej opcji spowoduje odfiltrowanie listy uprawnień, w której należy następnie odnaleźć opcję Ocenić wpisy i za pomocą przycisku z ikoną plusa dodać rolę Student do wybranej opcji,

 • W przypadku wyboru dostępu do forum Osobne grupy podczas dodawania postu, aby studenci mieli możliwość odpowiedzi na post, należy wybrać grupę do której post jest kierowany. Brak tego wyboru spowoduje, że studenci obejrzą post, ale nie będą mogli na niego odpowiedzieć,

 

Zadanie jest elementem pozwalającym na przesłanie przez studentów odpowiedzi w formach plików, w formie tekstowo-graficznej lub nagrania audio.

 • Aby dodać zadanie do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Zadanie,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowej aktywności, należy tutaj wypełnić obowiązkowe pola Nazwa zadania oraz Opis, czyli przykładowo opis zawartości pliku lub informacja o tym, co student ma opisać w edytorze, a następnie nacisnąć widoczny po prawej stronie przycisk Rozwiń wszystko,

 • Możliwe jest również zdefiniowanie parametrów dostępności zadania, w tym celu należy przejść do zakładki Dostępność, gdzie można ustalić zakres dat w którym możliwe jest przesyłanie rozwiązań,
 • Zakładka Rodzaje załączników służy do ustalenia w jakie formie oddawane będzie zadanie. Jeżeli zaznaczymy Tekst on-line, student będzie miał dostępny edytor, w którym może wpisać odpowiedź na zadanie. Natomiast jeżeli chcemy otrzymać plik lub pliki, należy zaznaczyć pole Przesyłane pliki, a poniżej określić ich ilość i maksymalną wielkość pojedynczego pliku.

 • Zakładka Postać informacji zwrotnej określa jakie formy komentarza będzie posiadał prowadzący,
 • Zakładka Ustawienia przesyłania zadania pozwala na wybór, czy studenci mogą pozostawiać kopie tymczasowe plików, w zakładce tej ustawienie Wymuś potwierdzanie przesłanego rozwiązania przez studentów określa czy zakończenie wykonywania zadania studenci muszą potwierdzić, opcja Wymagana akceptacja praw autorskich oznacza, że student będzie zobowiązany do zatwierdzenia, że przesłany plik lub tekst jest jego autorstwa i nie są łamane prawa autorskie,
 • W zakładce Powiadomienia opcja Zawiadamiaj oceniających o przesłanych zadaniach pozwala na otrzymywanie na skrzynkę pocztową nauczyciela informacji o tym, że student oddał zadanie,
 • Zakładka Ocena umożliwia ustalenie maksymalnej punktacji za przesłanie zadania, a wystawiona ocena pojawi się w dzienniku ocen,

 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.

Ankieta umożliwia wybór trzech typów gotowych formularzy.

 • Aby dodać ankietę do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Ankieta,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowej aktywności, należy tutaj wypełnić obowiązkowe pola Nazwa oraz Rodzaj ankiety,

 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.

BigBlueButton jest składową umożliwiającą prowadzenie zajęć w trybie rzeczywistym. Dzięki jej zastosowaniu mamy możliwość pokazania prezentacji, przykładowo z programu PowerPoint wraz z możliwością użycia narzędzi do zaznaczania lub rysowania po wirtualnej tablicy, przekazywania wiadomości w formie czatu, głosowej czy wideo.

 • Aby dodać BigBlueButton do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję BigBlueButton,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowej aktywności, należy tutaj wypełnić obowiązkowe pole Nazwa wirtualnego pokoju,

 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.

Głosowanie jest najprostszą formą ankiety z jednym pytaniem. Umożliwia uzyskanie wyników zarówno w formie anonimowej, jak również z informacją o tym które odpowiedzi wybrali poszczególni studenci. Wyniki głosowania mogą być opublikowane studentom dopiero po ich odpowiedzi, a także dopiero po zamknięciu ankiety.

 • Aby dodać głosowanie do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Głosowanie,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowej aktywności, należy tutaj wypełnić obowiązkowe pola Nazwa głosowania, jak również Wstęp, czyli pytanie do którego podamy odpowiedzi do wyboru, a także minimum dwa pola z odpowiedziami do wyboru, czyli Opcja 1Opcja 2, etc.

 • Zakładka Wynik pozwala określić kiedy i w jaki sposób studenci będą mogli przeglądać wyniki głosowania,
 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.

Quiz Hot Potatoes umożliwia wstawienie utworzonego wcześniej w zewnętrznym oprogramowaniu zestawu zadań. Oprogramowanie podstawowe Hot Potatoes dostępne pod adresem: http://hotpot.uvic.ca.

 • Aktywność pozwala na dodanie następujących typów zadań:
  • JQuiz – pytanie jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, pytanie krótkiej odpowiedzi,
  • JCloze – pytanie z tzw. luką,
  • JCross – popularna krzyżówka,
  • JMix – pozwala na utworzenie zadania umożliwiającego ułożenie w kolejności rozsypanego zdania lub ułożenie elementów w odpowiedniej kolejności,
  • JMatch – umożliwia dopasowanie elementów tekstowych lub graficznych,
 • Aby dodać Quiz Hot Potatoes do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Quiz Hot Potatoes,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowej aktywności, należy tutaj wypełnić obowiązkowe pola Nazwa, jak również pole Nazwa pliku źródłowego, gdzie należy przeciągnąć przykładowo z pulpitu komputera plik źródłowy dla Quizu Hot Potatoes, chwytając jego ikonę,

 • W przypadku niemożliwości skorzystania z opcji przeciągania, plik można przesłać również klikając w ikonę dokumentu . Po kliknięciu tej opcji należy wybrać z lewego menu opcję Prześlij plik, a następnie kliknąć przycisk Wybierz plik. Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna lokalnego przeglądania zawartości dysku na komputerze, gdzie należy odnaleźć plik przygotowany do wysłania, zaznaczyć go, a następnie kliknąć przycisk Otwórz.
 • Następnie z pola Wybierz licencję należy wybrać rodzaj licencji na jakiej udostępniamy plik,

 • Po wybraniu pliku z dysku lokalnego pozostaje wybranie opcji Prześlij ten plik,
 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.

Aktywność Słownik pojęć umożliwia utworzenie kilku rodzajów słowników pojęć.

 • Aby dodać słownik pojęć do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Słownik pojęć,
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowej aktywności, należy tutaj wypełnić obowiązkowe pola Nazwa, jak również Opis,
 • Następnie w zakładce Wygląd należy zdefiniować jaki rodzaj słownika pojęć ma być utworzony, należy tutaj rozwinąć opcję Format wyświetlania i wybrać z listy rozwijanej jedną z dostępnych pozycji:
  • Prosty styl słownika – przypomina klasyczny słownik. Autorzy nie są uwidocznieni a załączniki schowane są za linkami,
  • Ciągły bez autora – pokazuje terminy jeden po drugim bez żadnych przerw oprócz edycyjnych ikon,
  • Encyklopedia – podobny do poprzedniej pozycji, ale załączniki oraz autorzy są wyświetlani w tekście,
  • FAQ – użyteczny przy wyświetlaniu często zadawanych pytań. Automatycznie kategoryzuje terminy definiowane i definicje jako pytania i odpowiedzi,
  • Lista wpisów – pokazuje same terminy bez ich objaśnienia, ani autora i załączników,
  • Pełny z autorami – pokazuje terminy wraz z danymi autora w sposób podobny do forum. Załączniki natomiast schowane są za linkami,
  • Pełny bez autorów – format podobny do poprzedniego z tym, że nie zawiera informacji o autorach,
 • Opcja Wyświetl podaną ilość pojęć na stronie pozwala na określenie ilości wyświetlanych pojęć na jednej stronie,

 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.

Aktywność Test (Quiz) pozwala nauczycielowi na tworzenie testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, dopasowywań i inne rodzajów. Każde podejście jest automatycznie oceniane, a prowadzący może decydować, czy wyświetlać informacje zwrotne i/lub poprawne odpowiedzi.

 • Aby dodać test do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji,

 • Po wybraniu tej opcji należy kliknąć w widoczny pod tematem przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie w widoku wyskakującego okna wybrać opcję Test (Quiz),
 • Po kliknięciu w tę opcję, zostanie wyświetlona strona z możliwością zdefiniowania parametrów nowej aktywności, należy tutaj wypełnić obowiązkowe pola Nazwa,

 • W ostatnim kroku, po uzupełnieniu pól należy kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.