Testportal – krok po kroku

Uwaga, aby utworzone konto zostało połączone z licencją uniwersytecką należy uprzednio napisać wiadomość e-mail z prośbą o połączenie konta na adres administrator_moodle@us.edu.pl

Do korzystania z platformy do tworzenia testów testportal konieczne jest utworzenie konta użytkownika.

 • Aby utworzyć konto na platformie testportal, należy w pierwszej kolejności otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres http://www.testportal.pl.

 • Po otwarciu strony należy w prawym górnym rogu kliknąć w przycisk na żółtym tle z napisem ZAŁÓŻ KONTO lub wejść na tę stronę.

 • Po kliknięciu w ten przycisk zostanie otwarta strona z koniecznością sprecyzowania branży z jakiej pochodzi nowo tworzony użytkownik, w naszym przypadku będzie to Edukacja.

 • W kolejnym kroku zostanie wyświetlona strona z koniecznością uzupełnienia danych dla Rejestracji konta twórcy testów, w tym kroku ważnym jest aby Założyć konto EDU Bezpłatne, nie korzystamy z opcji po prawej stronie ZAREJESTRUJ SIĘ Z MICROSOFT.

 • Uzupełniamy więc wymagane pola, gdzie w polu Podaj adres e-mail wpisujemy służbowy adres e-mail w domenie Uniwersytetu Śląskiego, czyli [imię].[nazwisko]@us.edu.pl,
 • Następnie kolejno uzupełniamy pola: Hasło, Imię, Nazwisko, natomiast w polu Pełna nazwa szkoły wpisujemy Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Pole Numer telefonu jest opcjonalne, natomiast wymagane jest zaznaczenie pola zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności Serwisu Internetowego i akceptacją jego postanowienia,

 • Jeśli poprawnie uzupełniliśmy wyżej wymienione pola, możemy już zatwierdzić zmiany klikając w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ,
 • Po kliknięciu w ten przycisk konto zostanie utworzone, a my zostaniemy przekierowani do panelu administracyjnego twórcy testów.
 • Aby dokończyć proces rejestracji i aktywować w pełni nasze konto, konieczne jest jeszcze otwarcie poczty e-mail podanej w formularzu i kliknięcie w widoczny w wiadomości link aktywacyjny.
 • Po kliknięciu w odnośnik konto na portalu testportal zostanie już w pełni aktywowane.

Po poprawnym zalogowaniu się do platformy zostajemy przekierowani do strony głównej, która zawierać będzie utworzone przez nas testy, przy pierwszym zalogowaniu widoczne są tutaj również przykładowe testy z rożnych dziedzin wraz z pytaniami.

 • Aby utworzyć nowy test należy kliknąć w widoczny na górze strony w niebieskim polu przycisk NOWY TEST,

 • Kliknięcie w ten przycisk spowoduje przekierowanie do nowej strony z możliwością zdefiniowania parametrów tworzonego przez nas testu,

 • Aby poprawnie utworzyć nowy test należy w pierwszej kolejności wypełnić pole z numerem pierwszym nazwą naszego nowego testu, na potrzeby naszego przykładu będzie to Test wiedzy z zakresu witamin w organizmie,
 • Pole z numerem drugim stanowi kategorię naszego kursu, jest to przydatna opcja gdy liczba naszych utworzonych testów jest znaczna i wymaga ich odpowiedniej kategoryzacji, na potrzeby naszego przykładu utworzymy nową kategorię klikając w widoczny po prawej stronie od pola z numerem drugim przycisk UTWÓRZ KATEGORIĘ, a następnie w nowo otwartym oknie dialogowym wpisujemy kategorię Biologia i zatwierdzamy przyciskiem UTWÓRZ.
 • Po utworzeniu kategorii możemy już z listy rozwijanej Kategoria wybrać naszą nowo utworzoną kategorię testu Biologia,

 • Po uzupełnieniu wszystkich pól możemy już utworzyć nasz test klikając w widoczny na dole strony przycisk UTWÓRZ.
 • Po kliknięciu w ten przycisk zostaniemy przekierowani do panelu administracyjnego naszego nowo utworzonego testu, jak widać system już wstępnie skonfigurował dla nas test, uzupełniając opcje o domyślnie zdefiniowane wartości,

 • W części lewej widoczne są opcje konfiguracyjne testu, możliwy jest podgląd utworzonego testu, dostępna jest także opcja wydruku testu w formie arkusza testowego oraz opcje przebiegu testu, jego uczestników oraz osiągniętych przez nich wyników, dokładniejsze wyjaśnienie poszczególnych opcji poruszone zostanie w późniejszych rozdziałach poradnika.
 • W części środkowej widoczny jest postęp konfiguracji naszego testu oraz pola oznaczone kolorami zielonym i czerwonym, jak widać nasz nowo utworzony jest wymaga uzupełnienia o pytania sprawdzające, pole to oznaczone jest kolorem czerwonym z opisem Dodaj pytania do testu.

Po poprawnym zalogowaniu się na platformie testportal oraz utworzeniu nowego kursu w systemie, nasz nowo utworzony kurs musi zostać uzupełniony o pytania sprawdzające.

 • Aby dodać pytania do testu, należy w pierwszej kolejności zalogować się do platformy, otworzyć nowo utworzony kurs, a następnie kliknąć w widoczny w panelu administracyjnym testu przycisk oznaczony czerwonym kolorem z napisem Dodaj pytania do testu,

 • Kliknięcie w ten przycisk spowoduje otwarcie narzędzia menadżera pytań, gdzie możemy tworzyć i edytować, jak również kategoryzować tworzone przez nas pytania, jest to szczególnie przydatna opcja jeżeli test posiada wiele pytań,
 • Aby dodać nowe pytania do testu należy kliknąć w widoczny na niebieskim tle przycisk DODAJ PYTANIE,

 • Po kliknięciu w ten przycisk zostaniemy przekierowani do narzędzia definiowania konkretnego rodzaju pytania, dostępne rodzaje pytań to: jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, opisowe, prawda/fałsz, krótka odpowiedź oraz ankietowe,

Pytanie jednokrotnego wyboru jest rodzajem pytania, w którym rozwiązujący test udziela odpowiedzi poprzez wybór jedne z proponowanych opcji w formularzu pytania.

 • Aby poprawnie dodać pytanie jednokrotnego wyboru, należy wybrać z poznanej już w rozdziale Jak dodać pytania do testu? listy Typ odpowiedzi opcję Jednokrotny wybór, spowoduje to, że formularz pytania zostanie automatycznie wypełniony poprawnymi polami do uzupełnienia,

 • W kolejnym kroku w widocznym na górze strony edytorze tekstowym wpisujemy treść naszego pytania, w naszym przypadku będzie to,

 • Następnie przechodzimy do uzupełnienia odpowiedzi na pytanie, jak widać system domyślnie umożliwia wypełnienie pytania wyłącznie trzema odpowiedziami, na potrzeby przykładu dodamy jednak dodatkową odpowiedź za pomocą przycisku DODAJ ODPOWIEDŹ,

 • W kolejnym kroku wypełniamy następujące po sobie pola tekstowe odpowiedziami na nasze pytanie oraz za pomocą przycisku radiowego ang. radio button wybieramy jedną, poprawną odpowiedź,

 • Po uzupełnieniu pól przechodzimy do zakładki Zasady punktacji, gdzie możemy zdefiniować liczbę punktów, jaka zostanie przyznana za udzielenie odpowiedzi, w naszym przypadku w polu Liczba punktów za poprawną odpowiedź na pytanie wpisujemy 2, możliwe jest również dodanie ujemnych punktów za udzielenie błędnej odpowiedzi, w tym celu w polu Liczba punktów za błędną odpowiedź wpisujemy liczbę poprzedzoną znakiem minusa -1,

 • Po uzupełnieniu wszystkich pól możemy już utworzyć nasze pytanie klikając w widoczny na dole strony przycisk ZAPISZ.
 • Jeśli poprawnie wykonaliśmy powyższe kroki, nasze nowo utworzone pytanie powinno być już widoczne w sekcji Menedżer pytań w następujący sposób,

Pytanie jednokrotnego wyboru jest rodzajem pytania, w którym rozwiązujący test udziela odpowiedzi poprzez wybór jednej lub wielu proponowanych odpowiedzi.

 • Aby poprawnie dodać pytanie jednokrotnego wyboru, należy analogicznie jak w rozdziale Jak dodać pytanie jednokrotnego wyboru? wybrać z listy Typ odpowiedzi opcję Wielokrotny wybór, spowoduje to, że formularz pytania zostanie automatycznie wypełniony poprawnymi polami do uzupełnienia,

 • W kolejnym kroku, podobnie jak to miało miejsce wcześniej, w widocznym na górze strony edytorze tekstowym wpisujemy treść naszego pytania, w naszym przypadku będzie to,

 • Następnie przechodzimy do uzupełnienia odpowiedzi na pytanie i znowu jak to miało miejsce wcześniej system umożliwia wypełnienie pytania wyłącznie trzema odpowiedziami, tym razem dodamy dwie dodatkowe odpowiedzi, klikając dwukrotnie w przycisk DODAJ ODPOWIEDŹ,

 • W kolejnym kroku wypełniamy następujące po sobie pola tekstowe odpowiedziami na nasze pytanie,
 • W tym konkretnym przykładzie musimy skorzystać z opcji edytora wstawiającej indeks dolny w odpowiedzi, wpisujemy więc nazwę witaminy, czyli B, a następnie wybieramy z edytora symbol indeksu dolnego i wpisujemy cyfrę odpowiadającą danej witaminie, w tym przypadku 1,

 • Po wpisaniu możliwych odpowiedzi, za pomocą widocznych po lewej stronie odpowiedzi pól typu zaznaczenie ang. checkbox wybieramy poprawne odpowiedzi na pytanie,

 • Ostatnim krokiem jest określenie sposobu oraz liczby punktów jaka zostanie przyznana w zależności od stopnia poprawności odpowiedzi, możliwe jest punktowanie tylko w pełni poprawnych odpowiedzi lub też opcja punktowania odpowiedzi cząstkowych, gdzie tylko część odpowiedzi została udzielona poprawnie, na potrzeby przykładu zaznaczymy opcję Punktowanie odpowiedzi cząstkowych,
 • Zostały wyświetlone dodatkowe pola do uzupełniania, możemy tutaj nagrodzić odpowiadającego dodatkowymi punktami za udzielenie wszystkich poprawnych odpowiedzi lub też analogicznie jak poprzednio odjąć punkty w przypadku udzielenia cząstkowych odpowiedzi błędnych, w naszym przypadku pozostawimy jednak domyślne, uzupełnione przez system wartości,

 • Po uzupełnieniu wszystkich pól możemy już utworzyć nasze pytanie klikając w widoczny na dole strony przycisk ZAPISZ.
 • Jeśli poprawnie wykonaliśmy powyższe kroki, nasze nowo utworzone pytanie powinno być już widoczne w sekcji Menedżer pytań w następujący sposób,

Pytanie prawda/fałsz jest rodzajem pytania, polegającym na rozpoznawaniu przez rozwiązującego test twierdzeń prawdziwych i fałszywych.

 • Aby poprawnie dodać pytanie jednokrotnego wyboru, należy wybrać z poznanej już w poprzednich rozdziałach listy Typ odpowiedzi opcję Prawda/fałsz, spowoduje to, że formularz pytania zostanie automatycznie wypełniony poprawnymi polami do uzupełnienia,

 • W kolejnym kroku w widocznym na górze strony edytorze tekstowym wpisujemy treść naszego pytania, w naszym przypadku będzie to,

 • Następnie przechodzimy do uzupełnienia odpowiedzi na pytanie, jak widać system domyślnie utworzył dwie możliwe odpowiedzi na pytanie oraz wypełnił je odpowiednią treścią, należy tutaj za pomocą przycisku radiowego ang. radio button zaznaczyć poprawną odpowiedź na pytanie,

 • Po uzupełnieniu pól przechodzimy do zakładki Zasady punktacji, gdzie możemy zdefiniować liczbę punktów, jaka zostanie przyznana za udzielenie odpowiedzi, w naszym przypadku w polu Liczba punktów za poprawną odpowiedź na pytanie wpisujemy 1, natomiast pole Liczba punktów za błędną odpowiedź pozostawimy z domyślną wartością 0, oznacza to, że rozwiązujący test nie otrzyma ujemnych punktów za złą odpowiedź,

 • Po uzupełnieniu wszystkich pól możemy już utworzyć nasze pytanie klikając w widoczny na dole strony przycisk ZAPISZ.
 • Jeśli poprawnie wykonaliśmy powyższe kroki, nasze nowo utworzone pytanie powinno być już widoczne w sekcji Menedżer pytań w następujący sposób,

Pytanie Opisowe jest rodzajem pytania otwartego, w którym rozwiązujący udzieli odpowiedzi tekstowej, która nie zostanie automatycznie sprawdzona. Jest to zadanie przewidziane dla autora testu po jego zakończeniu.

 • Aby poprawnie dodać pytanie typu opisowego, należy wybrać z poznanej już w poprzednich rozdziałach listy Typ odpowiedzi opcję Opisowe, spowoduje to, że formularz pytania zostanie automatycznie wypełniony poprawnymi polami do uzupełnienia,

 • W kolejnym kroku w widocznym na górze strony edytorze tekstowym wpisujemy treść naszego pytania, w naszym przypadku będzie to,

 • Po uzupełnieniu pola z treścią pytania, przechodzimy do zakładki Zasady punktacji, gdzie definiujemy maksymalną możliwą do zdobycia w teście ilość punktów, w naszym przypadku pytanie opisowe oceniać będziemy w zakresie od 0 do 10 punktów, wpisujemy więc w polu Maksymalna liczba punktów wartość 10,
 • W kolejnym kroku uzupełniamy również maksymalną dopuszczalną liczbę słów, która może być użyta przez rozwiązującego test w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, wpisujemy więc w polu Maksymalna liczba słów liczbę 150,

 • Po uzupełnieniu wszystkich pól możemy już utworzyć nasze pytanie klikając w widoczny na dole strony przycisk ZAPISZ.
 • Jeśli poprawnie wykonaliśmy powyższe kroki, nasze nowo utworzone pytanie powinno być już widoczne w sekcji Menedżer pytań w następujący sposób,

Pytanie typu krótka odpowiedź jest rodzajem pytania, w którym rozwiązujący będzie zobligowany podać odpowiedź samodzielnie. Odpowiedź ta zostanie automatycznie sprawdzona poprzez porównanie z jednym lub wieloma wzorcami, podanymi podczas tworzenia pytania,

 • Aby poprawnie dodać pytanie typu opisowego, należy wybrać z poznanej już w poprzednich rozdziałach listy Typ odpowiedzi opcję Krótka odpowiedź, spowoduje to, że formularz pytania zostanie automatycznie wypełniony poprawnymi polami do uzupełnienia,

 • W kolejnym kroku w widocznym na górze strony edytorze tekstowym wpisujemy treść naszego pytania, w naszym przypadku będzie to,

 • Następnie przechodzimy do uzupełnienia odpowiedzi na pytanie, w naszym przypadku dodamy cztery możliwe, poprawne odpowiedzi na zadane pytanie, klikamy więc czterokrotnie w widoczny w zakładce Odpowiedzi przycisk DODAJ ODPOWIEDŹ,

 • W kolejnym kroku wypełniamy dostępne pola odpowiedziami na pytanie oraz określamy dla każdej odpowiedzi możliwą do zdobycia liczbę punktów,

 • Po uzupełnieniu pól przechodzimy do zakładki Zasady punktacji, gdzie definiujemy maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia za to pytanie oraz maksymalną liczbę odpowiedzi jaką może udzielić rozwiązujący test,
 • Ten typ pytania umożliwia rozwiązującemu test udzielenie odpowiedzi poprzez wstawianie pól z odpowiedziami w formularzu testu, podobnie jak to ma miejsce podczas tworzenia pytania za pomocą przycisku DODAJ ODPOWIEDŹ,
 • Aby poprawnie zdefiniować kryteria oceniania dla tego pytania, wpisujemy więc w polu Maksymalna liczba odpowiedzi wartość 4, natomiast w polu Maksymalna liczba punktów wpisujemy wartość 5,

 • Po uzupełnieniu wszystkich pól możemy już utworzyć nasze pytanie klikając w widoczny na dole strony przycisk ZAPISZ.
 • Jeśli poprawnie wykonaliśmy powyższe kroki, nasze nowo utworzone pytanie powinno być już widoczne w sekcji Menedżer pytań w następujący sposób,