Pomoc

Większość platform nauczania na odległość nie umożliwia opcji ręcznego tworzenia kont użytkowników. Tworzone jest ono automatycznie podczas pierwszego logowania poprzez centralny punkt logowania, użytkownik musi jedynie uzupełnić swój profil użytkownika o aktualny adres e-mail.

 • Aby utworzyć konto użytkownika należy w pierwszej kolejności przejść na stronę wydziału i zalogować się poprzez centralny punkt logowania wybierając w tym celu opcję Zaloguj się, znajdującą się w prawym górnym rogu strony,

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona logowania, gdzie należy zalogować się wpisując identyfikator i hasło, a następnie wybierając przycisk zaloguj,

 • Aby odzyskać hasło do systemu należy przejść na stronę centralnego punktu logowania, a następnie kliknąć u dołu strony w odnośnik do systemu generowania nowego hasła,
 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona z formularzem umożliwiającym ustanowienie nowego hasła dostępu do systemu,

reset hasła

 • Aby ustawić nowe hasło dostępu do systemu należy wypełnić pole z adresem e-mail, a następnie kliknąć przycisk ustaw hasło.
 

Prowadzący może samodzielnie zamówić utworzenie pustego kursu na platformie. Każda z platform e-learningowych dysponuje narzędziem, umożliwiającym wysłanie zgłoszenia o chęci utworzenia nowego kursu.

 • Aby zamówić kurs na platformie e-learning należy w pierwszej kolejności zalogować się na jedną z dostępnych platform, a następnie wybrać z górnego menu opcję Narzędzia, a następnie Zamów kurs.

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona z formularzem zgłoszenia chęci utworzenia nowego kursu. Poprawnie wypełniony formularz powinien posiadać uzupełnione pola, które wyróżnione zostały grubą linią,

 • Pełna nazwa kursu – jest to nazwa kursu widoczna na głównej stronie platformy w odpowiedniej kategorii,
 • Krótka nazwa kursu – jest to niepowtarzalna nazwa jednoznacznie identyfikująca kurs, z reguły powstaje jako skrót pełnej nazwy kursu, przykładowo dla kursu Chemia fizyczna będzie to skrót ChF. Jeżeli taki skrót będzie już używany dla innego kursu można do nazwy dodać cyfrę, przykładowo ChF2. Należy starać się, aby nazwa ta była jak najkrótsza,
 • Dodatkowe informacje dotyczące kursu należy podać w polu nr 3, przykładowo:
  • Nazwa kategorii, w której kurs będzie umieszczony, jeżeli potrzebna jest nowa kategoria należy ją wpisać, jednakże nie należy tworzyć kategorii, w których będzie znajdował się jeden kurs,
  • Dane osobowe innych prowadzących kurs, który mają mieć prawo edycji kursu tzw. współautorzy,
  • Ewentualne dodatkowe uwagi, sugestie, pytania dotyczące tworzonego kursu.
 • Po poprawnym wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk z numerem 4, czyli Zamów kurs,
 • Zgłoszenie kursu zostanie zweryfikowane przez pracownika Centrum Kształcenia na Odległość w godzinach pracy centrum, z reguły w przeciągu kilkunastu minut. Zgłoszenie wysłane w weekend zostanie zweryfikowane w poniedziałek. Po weryfikacji otrzymają Państwo automatyczną wiadomość informującą o utworzeniu kursu.

Po utworzeniu kursu prowadzący powinien określić poziom dostępności czy otwartości kursu dla uczestników. Osoby, które już są zapisane do kursu mają do niego dostęp do momentu zawieszenia lub wypisania ich z kursu, końca okresu uczestnictwa – o ile prowadzący go ustawił – bądź zamknięcia widoczności kursu dla studentów.

 • Poziomy dostępu możliwe do zdefiniowania w kursie opisane są poniżej:
Nazwa Rodzaj dostępu Opis

W pełni otwarty

Bez hasła dostępu Treści kursu dostępne są dla zalogowanych użytkowników i gości, czyli osób nieposiadających konta w systemie,

W pełni otwarty

Bez hasła dostępu Treści kursu dostępne są tylko zalogowanych użytkowników,

W pełni otwarty

Bez hasła dostępu Treści kursu dostępne są tylko dla gości, czyli osób nieposiadających konta w systemie,

Otwarty

Wymagane hasło dostępu Treści kursu dostępne są dla zalogowanych użytkowników i gości, czyli osób nieposiadających konta w systemie,

Otwarty

Wymagane hasło dostępu Treści kursu dostępne są tylko zalogowanych użytkowników,

Otwarty

Wymagane hasło dostępu Treści kursu dostępne są tylko dla gości, czyli osób nieposiadających konta w systemie,

Zamknięty

Widoczny na liście kursów Treści kursu dostępne są tylko dla użytkowników zapisanych do kursu przez prowadzącego

Zamknięty

Ukryty na liście kursów Treści kursu są niedostępne dla użytkowników posiadających rolę studenta w kursie,
 • Aby zdefiniować wybraną metodę zapisu do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs i z górnego menu, znajdującego się pod nazwą kursu wybrać opcję Uczestnicy,

 • Po kliknięciu w tę opcję zostanie wyświetlona strona zawierająca wszystkich zapisanych do kursu użytkowników, należy tutaj kliknąć w widoczną po prawej stronie środkowej treści ikonę koła zębatego, a następnie wybrać opcję Metody zapisów.

 • Najczęściej używana opcja metody zapisów to metoda z zapisem studentów na hasło podane na zajęciach. Aby ustawić taką metodę zapisu do kursu należy wybrać z listy rozwijanej Dodaj metodę zapisu opcję Zapisywanie samodzielne.

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona zawierająca szereg opcji zapisu do kursu. Należy tutaj ustawić opcję Dostęp dla użytkowników już zapisanych do kursu na opcję Tak, następnie opcję Zezwalaj na nowe rejestracje również na Tak oraz zdefiniować Klucz dostępu poprzez kliknięcie na napis Kliknij, aby wprowadzić gdzie należy wpisać hasło dostępu do kursu, które będzie przekazane studentom.

Po utworzeniu zawartości kursu prowadzący może zezwolić na samodzielne zapisywanie się do kursu z hasłem lub bez, a także jeżeli zachodzi taka konieczność, może samodzielnie zapisywać użytkowników do kursu. Zabezpiecza to przed dopisaniem się do kursu niepowołanych osób, które otrzymały hasło dostępowe inną drogą niż od prowadzącego i nie powinny mieć dostępu do treści w nim zawartych.

 • Aby dodać użytkowników do kursu zamkniętego należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie z menu, znajdującego się pod nazwą kursu wybrać opcję Uczestnicy,

 • Po kliknięciu w tę opcję zostanie wyświetlona strona zawierająca wszystkich zapisanych do kursu użytkowników, należy tutaj kliknąć w widoczny po prawej stronie środkowej treści przycisk Zapisz użytkowników,

 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe, gdzie w opcji Wybierz użytkowników należy wpisać razem lub osobno imię i nazwisko lub e-mail użytkownika, który ma być zapisany do kursu,
 • Zostanie wyświetlona lista z wynikami wyszukiwania dla podanych kryteriów, należy na tej liście kliknąć wybranego użytkownika i zostanie on automatycznie dodany do kolejki powyżej. Opcja ta pozwala na dodanie kilku użytkowników na raz, bez konieczności powtórnego wykonywania całej procedury od nowa.

 • Po kliknięciu wybranych użytkowników w polu poniżej należy zdefiniować rolę, jaka ma być przypisana użytkownikowi/użytkownikom poprzez kliknięcie z listy rozwijanej Przypisz role wybranej roli użytkownika.
 • Ostatni krok to kliknięcie przycisku Zapisz użytkowników, które spowoduje dodanie wybranych użytkowników ze zdefiniowanymi wcześniej rolami do kursu.

Platforma e-learning umożliwia prowadzącemu czasowe ograniczenie dostępu do kursu lub całkowite usunięcie użytkownika z kursu, jeśli zachodzi taka potrzeba. Pierwsza z nich zalecana jest, gdy potrzebne jest zachowanie w systemie wszystkich ocen i prac wykonanych przez użytkownika w kursie. Druga metoda stosowana jest w przypadku, gdy użytkownik zakończył już pracę z kursem.

 • Aby zawiesić lub inaczej czasowo ograniczyć dostęp użytkownika do kursu należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie z menu znajdującego się pod nazwą kursu wybrać opcję Uczestnicy,

 • Po kliknięciu w tę opcję zostanie wyświetlona strona zawierająca wszystkich zapisanych do kursu użytkowników, należy tutaj kliknąć w widoczny po prawej stronie od nazwy wybranego użytkownika przycisk koła zębatego,

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno dialogowe, gdzie w opcji Status w kursie należy wybrać z listy rozwijanej opcję Zawieszony,

 • Ostatni krok to potwierdzenie wykonania operacji zmiany statusu w kursie klikając przycisk Zapisz zmiany.
 • Istnieje również możliwość całkowitego usunięcia użytkownika z kursu, należy jednak pamiętać, że może to spowodować również usunięcie ocen i aktywności studenta w kursie. Aby usunąć użytkownika z kursu należy powtórzyć wyżej wymienione kroki, czyli zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie z menu znajdującego się pod nazwą kursu wybrać opcję Uczestnicy,
 • Po kliknięciu w tę opcję zostanie wyświetlona strona zawierająca wszystkich zapisanych do kursu użytkowników, należy tutaj kliknąć w widoczny po prawej stronie od nazwy wybranego użytkownika przycisk kosza,

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno dialogowe, gdzie należy potwierdzić operację usuwania użytkownika klikając przycisk Wypisz z kursu,

Podział na grupy jest przydatny w momencie, gdy w naszym kursie jest kilku prowadzących lub, gdy do kursu zapiszemy studentów uczestniczących na zajęcia w różnych terminach, aby łatwiej było przeglądać ich oceny i prace.

 • Aby utworzyć grupy celem późniejszego zapisania do nich użytkowników, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs i z menu znajdującego się pod nazwą kursu wybrać opcję Uczestnicy,

 • Po kliknięciu w tę opcję zostanie wyświetlona strona zawierająca wszystkich zapisanych do kursu użytkowników, należy tutaj kliknąć w widoczną po prawej stronie środkowej treści ikonę koła zębatego, a następnie wybrać opcję Grupy.

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona, gdzie na dole strony należy kliknąć w opcję Utwórz grupę,

 • Kliknięcie tej opcji spowoduje przejście do strony umożliwiającej zdefiniowanie wszystkich parametrów nowej grupy. Należy tutaj wypełnić pole Nazwa grupy oraz w przypadku chęci automatycznego zapisywania się studentów do grupy na hasło także pole Klucz dostępu.

 • Proces tworzenia grupy kończymy klikając przycisk Zapisz zmiany na dole strony.
 • W przypadku chęci samodzielnego zapisania użytkowników do kursu przez prowadzącego należy w pierwszej kolejności wykonać kroki z punktu Jak dodać użytkowników do kursu zamkniętego?, dodając użytkowników do kursu zamkniętego,
 • Po wykonaniu tych czynności należy ponownie otworzyć wybrany kurs, z lewego menu wybrać opcję Uczestnicy, a następnie kliknąć w widoczną po prawej stronie środkowej treści ikonę koła zębatego, a następnie wybrać opcję Grupy.
 • Po kliknięciu w tę opcję zostanie wyświetlona strona z tabelą zawierającą utworzone przez prowadzącego grupy. Aby dodać użytkownika należy kliknąć wybraną grupę z tabeli po lewej stronie, a następnie kliknąć przycisk po prawej stronie Dodaj/Usuń użytkowników.

 • Po wykonaniu tych czynności zostanie wyświetlona nowa strona, gdzie należy zaznaczyć wybranych użytkowników na liście z prawej strony do dodania do grupy. Można tego dokonać klikając pojedyncze osoby z wciśniętym na klawiaturze przyciskiem CTRL lub zaznaczając grupę z wciśniętym przyciskiem SHIFT, a następnie klikając w przycisk Dodaj.

 • Po zakończonej operacji, można ponownie powrócić do widoku grup klikając przycisk Powrót do grup na dole strony.

Szablony wtyczki Moodle2Word pozwalają na szybki import wybranych rodzajów pytań w stworzonych w formie tabel programu Microsoft Word zapisanych w formacie .docx. Rozwiązanie takie jest o tyle korzystne, że tworzenie, edycja, czy zarządzanie dużymi ilościami pytań jest znacznie łatwiejsze w zewnętrznym pliku niż kolejno pytanie po pytaniu na platformie.

 • Aby skorzystać z szablonów wtyczki Moodle2Word, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, po prawej stronie od nazwy kursu należy rozwinąć listę Więcej… a następnie wybrać opcję Baza pytań,

 • Po kliknięciu w tę opcję zostanie wyświetlona strona zawierająca opcje pytań w kursie. Należy tutaj wybrać z listy rozwijanej po lewej stronie opcję Import,

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona z możliwością importu pytań do bazy pytań z zewnętrznego pliku. Należy tutaj w opcji Format pliku wybrać Microsoft Word 2010 table format (wordtable), a następnie w opcji Importuj pytania z pliku do pola ze strzałką przeciągnąć, chwytając jego ikonę, przykładowo z pulpitu komputera plik z wcześniej utworzonymi pytaniami za pomocą dostępnych na stronie Centrum Kształcenia na Odległość szablonów programu Moodle2Word,

 • W przypadku niemożliwości skorzystania z opcji przeciągania, plik można przesłać również klikając w ikonę dokumentu . Po kliknięciu tej opcji należy wybrać z lewego menu opcję Prześlij plik, a następnie kliknąć przycisk Wybierz plik. Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna lokalnego przeglądania zawartości dysku na komputerze, gdzie należy odnaleźć plik przygotowany do wysłania, zaznaczyć go, a następnie kliknąć przycisk Otwórz.

 • Po wybraniu pliku z dysku lokalnego pozostaje wybranie opcji Prześlij ten plik,

 

 • W ostatnim kroku należy kliknąć przycisk Import, i jeżeli pliki szablonu Moodle2Word z pytaniami zostały utworzone poprawnie, pytania powinny znaleźć się w bazie pytań kursu.