Egzamin pisemny dla Studentów I MU na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z zakresu treści realizowanych podczas wykładu (zgodnie z sylabusem przedmiotu) oraz indywidualnej pracy Studenta.