Egzamin pisemny dla Studentów II r. lic. na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, którzy uzyskali pozytywną ocenę z ćwiczeń jhp.