Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacyjne
z przedmiotu "Analiza i wizualizacja informacji"
dla studentów I roku stacjonarnych studiów licencjackich AI