Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to moduł rozszerzający wiedzę na temat edukacji osób z niepełnosprawnością oraz wprowadzający w problematykę rehabilitacji tej grupy. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z specjalistyczną wiedzą dotyczącą procesów socjalizacji, wychowania, kształcenia oraz rehabilitacji (ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji społecznej) osób z niepełnosprawnością intelektualną. Treści modułu obejmują zatem problematykę organizacji kształcenia, wielowymiarowego i wsparcia, opieki omawianej grupy osób w rożnych instytucjach, także związków omawianych procesów z rehabilitacja społeczną. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z kulturowymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami codzienności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz historyczną ewolucją postaw wobec nich, a także rozwojem instytucji podejmujących trud edukacji, rehabilitacji, opieki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ważne by w trakcie zajęć studenci nabyli prawidłowych postaw wobec osób z tym rodzajem niepełnosprawności, wdrożyli się do ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i systematycznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w środowiskach lokalnych. Zakłada się, że wszystkie efekty uczenia się modułu będą realizowane w trakcie zajęć dydaktycznych w bezpośrednim i/lub pośrednim kontakcie z wykładowcą akademickim oraz podczas pracy własnej studenta.