W ramach kursu Studenci zostają zapoznani z wybranymi uregulowaniami zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie Prawo własności przemysłowej oraz ustawach dotyczących nieuczciwej konkurencji.