Treści realizowane w trakcie kursu dotyczą zagadnień planowania, realizacji i ewaluacji zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.