Treści kursu dotyczą zagadnień planowania, realizacji i ewaluacji zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.