Podstawy pedagogiki osób ze spektrum autyzmu - kurs wprowadza w podstawowe pojęcia i problemy subdyscypliny pedagogiki specjalnej, charakteryzuje jej podmiot i przedmiot badań. Celem modułu jest przygotowanie studentów do dalszego studiowania zagadnień związanych ze specjalnością. Treści przedmiotu koncentrują się wokół podstawowych pojęć: autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu, całościowe zaburzenia rozwoju. Omówione zostaną również patogeneza zaburzeń ze spektrum autyzmu, symptomy, kryteria diagnostyczne, rozwój osób ze spektrum autyzmu, podstawy edukacji i rehabilitacji a także pomoc i wsparcie tej grupy osób i ich rodzin. Wszystkie efekty uczenia się zakładane w module planuje się osiągnąć podczas wykładów, ćwiczeń a także pracy własnej studenta, obejmującej studiowanie literatury przedmiotu, przygotowanie wymaganych zagadnień.