Kurs wprowadza studenta w problematykę funkcjonowania dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w roli ucznia. W ramach kursu omówiona zostanie specyfika funkcjonowania dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacyjno – terapeutyczne cele oraz zasady pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w kontekście deficytów i dysfunkcji.
Po skończonych zajęciach student powinien rozumieć potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, umieć zinterpretować zachowanie ucznia oraz zorganizować środowisko sprzyjające uczeniu się uwzględniając jego możliwości.