Psychospołeczne koncepcje i charakterystyka osobowościowa osób niedostosowanych społecznie. 

Psychologiczne mechanizmy zaburzeń przystosowawczych. 

Elementy diagnozy niedostosowania społecznego.