Psychospołeczne koncepcje i charakterystyka osobowościowa osób niedostosowanych społecznie/ 

Psychologiczne mechanizmy zaburzeń przystosowawczych. 

Elementy diagnozy niedostosowania społecznego.