Realizacja treści przedmiotowych umożliwi Studentom nabycie umiejętności efektywnej edukacji
i rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
w zróżnicowanych placówkach oświatowych. W tym celu, szczegółowej analizie metodycznej poddane zostaną zasady, cele i wybrane metody edukacyjno-terapeutyczne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodzaj niepełnosprawności i możliwości rozwojowe dziecka.