Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia z: "Dziennikarstwa i komunikacji społecznej".

W organizacji zainteresowanej świadomym kształtowaniem swojego wizerunku istotne znaczenie mają działania nie tylko z zakresu komunikacji perswazyjnej (promocja i reklama), ale też długofalowej polityki informacyjnej.

Media relations jako forma zarządzania komunikacją organizacji z wykorzystaniem środków masowego przekazu odpowiada na potrzeby dziennikarzy, czyli – w myśl prawa prasowego – osób zajmujących się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostających w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.

Planowe udostępnianie wiadomości, a także reagowanie na treści upowszechniane przez media to obszar aktywności rzecznika prasowego . Zakres jego obowiązków koncentrować się powinien na sferze public relations definicyjnie pojmowanej jako zarządzanie komunikacją w obrębie i na zewnątrz organizacji , a szczególnie w części dedykowanej utrzymywaniu kontaktu ze środkami masowego przekazu, chociaż powinien uwzględniać, że wraz z rozwojem technologicznym wzrasta znaczenie zasobów upowszechnianych w cyberprzestrzeni. Procesowi temu towarzyszy zjawisko przenikania się ról nadawcy i odbiorcy w przekazywaniu informacji za pośrednictwem sieci komputerowej. Zmniejsza się natomiast rola tradycyjnych środków masowego komunikowania.