Efekty kształcenia modułu mają być osiągnięte zarówno dzięki ćwiczeniowej, wykładowej formie kształcenia jak również samodzielnej pracy studentów. Prezentowane tu treści kształcenia, proponowane zadania mają umożliwić studentom poszerzenie dotychczasowej wiedzy z zakresu andragogiki specjalnej i geragogiki specjalnej, dotyczącej m.in. przedmiotu ich zainteresowań badawczych, współczesnych wyzwań, teoretycznych, metodycznych i etycznych aspektów wspierania procesu samorealizacji, w tym realizacji różnych ról społecznych osób z niepełnosprawnościami i/lub osób z niedostosowaniem społecznym w różnych fazach życia (dorosłość, wiek senioralny).