Treści realizowane w ramach niniejszego kursu mają umożliwić studentom wzbogacenie wiedzy na temat: możliwości i potrzeb rozwojowych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, sytuacji ich rodzin, podstaw prawnych, organizacyjnych i metodycznych oraz wielorakich uwarunkowań oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych i opiekuńczych względem tych osób.,